Microsoft word - kvldjf1998.doc

SAMARBEJDE

Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 8999

Fax: 8999
E-mail: [email protected]
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Bülowsvej 13, 1870 Frederiksberg C
Tlf.: 3528

Fax: 3528
[email protected]
Indholdsfortegnelse
1. Resumé……………………………………………………………………………………….…s. 2
1.1 Resumé i tal…………………………………………………………………….… s. 3

2. Indikatorer for samarbejdet mellem DJF og KVL…………………………………………. s. 4
2.1 Mødeaktivitet………………………………………………………………………s. 4
2.2 Centersamarbejde………………………………………………………………… s. 4
2.3 Adjungerede professorer…………………………………………………………. s. 5

3. Dokumentation for undervisning……………………………………………………………. s. 6
3.1 Kurser på KVL med deltagelse fra DJF……………………………………………s. 6
3.2 Fælles specialestuderende…………………………………………………………. s. 10
Husdyrbrug- og Veterinærområdet
……………………………………….……. s. 10
Jordbrugsvidenskabelige område
………………………………………………. s. 13

4. Fælles ph.d.-studerende………………………………………………………………………. s. 17
Husdyrbrug- og Veterinærområdet
……………………………………………. s. 17
Jordbrugsvidenskabelige område
………………………………………………. s. 19
Levnedsmiddelområdet
……………………………………………………… s. 23

5. Fælles projekter………………………………………………………………………………. s. 24
Husdyrbrug- og Veterinærområdet
……………………………………………. s. 24
Jordbrugsvidenskabelige område
………………………………………………. s. 27
Levnedsmiddelområdet
…………………………………………………….… s. 31
U-landsområdet
………………………………………………………….…… s. 31

6. Fælles publikationer…………………………………………………………………………. s. 33
7. Symposier, møder, medlemskab af råd/udvalg………………………………………………s. 38

7.1 KVL-forskere, der har holdt foredrag på DJF……………………………………s. 38
7.2 DJF-forskere, der har holdt foredrag på KVL……………………………………s. 38
7.3 KVL-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til DJF-stillinger………… s. 38
7.4 DJF-medarbejderes medvirken i bedømmelsesudvalg til KVL-stillinger………… s. 39
DJF-medarbejderes
medvirken i ph.d.-bedømmelsesudvalg……………………. s. 39
7.6 Medlemskab af råd og udvalg med relation til samarbejdet KVL-DJF……….…s. 39
Møder……………………………………………………………………………………s. 41
7.8 Andet…………………………………………………………………………… s. 41

1. Resumé

Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) indgik i
december 1998 en samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdsaftalen, der erstatter tidligere aftaler
mellem KVL og det daværende Statens Husdyrforsøg (SH) samt KVL og det daværende Statens
Planteavlsforsøg (SP), er at fastholde og udbygge det hidtige samarbejde inden for forskning,
formidling, forskeruddannelse, samt bachelor- og kandidatuddannelse for her igennem at styrke,
effektivisere og koordinere de fagområder, hvor DJF og KVL har fælles eller komplementære
interesser.
På ledelsesplan afholdes årligt koordinationsudvalgsmøder – i 1998 blev der afholdt fire
koordinationsudvalgsmøder. Koordinationsudvalget har til opgave på overordnet niveau at følge
samarbejdet mellem DJF og KVL, udveksle informationer om kommende tiltag/planer, samt tage
initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket.
Samarbejdet mellem DJF og KVL udmønter sig blandt andet i fælles vejledning af kandidat- og
ph.d.-studerende, undervisning på KVL ved DJF-ansatte og en lang række fælles
forskningsprojekter. Samarbejdet finder sted på flere fagområder, idet der er samarbejde inden for
både Husdyrbrug- og Veterinærområdet, det Jordbrugsvidenskabelige område og
Levnedsmiddelområdet. Desuden er U-landsområdet også repræsenteret ved en række
fællesprojekter. Disse projekter findes indenfor blandt andet Netværk for Produktion og Sundhed
hos Fjerkræ i U-lande (Fjerkrænetværket) og Livestock System Research programme.
Det veletablerede samarbejde resulterer årligt i fælles publikation af et stort antal artikler i såvel
internationale som nationale tidsskrifter.
DJF og KVL indgår desuden sammen med en række andre institutioner i forskellige
centersamarbejder. Det drejer sig om Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Center for
Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS), Danish Informatics Network in the
Agricultural Sciences (DINA) og Embryoteknologisk Center.
DJF og KVL stiller desuden ekspertise til rådighed for bedømmelsesudvalg for eksempel i
forbindelse med besættelse af stillinger eller bedømmelse af ph.d.-afhandlinger.
1.1 Resumé i tal:
Fælles specialestuderende

Husdyrbrug- og Veterinærområdet…………. 33
Jordbrugsvidenskabelige område….……….
26
I alt………………………………………………
59

Fælles ph.d.studerende
Husdyrbrug- og Veterinærområdet………. 18
Jordbrugsvidenskabelige område…………….
25
Levnedsmiddelområdet……………………….
5
I alt………………………………………………
48

Fælles projekter
Husdyrbrug- og Veterinærområdet……….…. 49
Jordbrugsvidenskabelige område………….…
59
Levnedsmiddelområdet…………………….…
9
U-landsområdet……………………………….
6
I alt……………………………………………… 120

Fælles publikationer…………………………. 61

2. Indikatorer for samarbejdet DJF-KVL
2.1 Mødeaktivitet på ledelsesplan

Der holdes ca. fire gange om året koordinationsudvalgsmøder mellem ledelserne på henholdsvis
DJF og KVL, hvor samarbejdet mellem institutionerne følges overordnet. Formålet med
koordinationsudvalgsmøderne er desuden at udveksle informationer om kommende tiltag/planer
samt at tage initiativer på områder, hvor samarbejdet ønskes specielt styrket. Koordinationsudvalget
kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til udredning af diverse opgaver.
Deltagere i koordinationsudvalgsmøderne:
Adm. direktør Arent B. Josefsen, DJF
Vicedirektør Søren A. Mikkelsen, DJF
Vicedirektør Ole Olsen, DJF
Rektor Bent Schmidt-Nielsen, KVL
Prorektor for Forskning Torben Greve, KVL
Prorektor for Uddannelse Flemming Frandsen, KVL
2.2 Centersamarbejde
Centre, hvor KVL og DJF indgår sammen med andre institutioner

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO)
FØJO blev oprettet i 1996 med det formål at koordinere og fremme forskningssamarbejdet inden for
økologisk jordbrug. I regi af FØJO igangsættes forskning inden for både økologisk
planteproduktion og økologisk husdyrproduktion. Forskningen skal blandt andet fokusere på
samspillet mellem plante- og husdyrproduktion på bedriftsniveau samt på de driftsøkonomiske
forhold.
Deltagere: DJF, KVL, DMU, DTU, Danske Slagterier, Forskningscenter Risø, FSL, KU,
Landbrugets Rådgivningscenter, Naturhistorisk Museum, SJFI, Statens Skadedyrslaboratorium,
SVS, Syddansk Universitet, AUC, AU.
Bestyrelse: Arent B. Josefsen, DJF; Thomas Krogh Nielsen, SVS; Ole Olsen, DJF; Arne Larsen,
SFJI; Gunnar Gissel Nielsen, Risø; Flemming Frandsen, KVL; Henrik Sandbæk, DMU; Erik Steen
Kristensen, FØJO; Ellis Byrgeil Sommer (observatør fra Strukturdirektoratet); Günther Lorentzen,
Det Økologiske Fødevareråd (observatør fra FØJO´s brugerudvalg).
Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS)
CEPROS blev oprettet i 1996. Formålet med CEPROS er at koordinere grundforskning og
anvendelsesorienteret forskning vedrørende avls- og produktionssystemers indflydelse på
husdyrenes sundhed og velfærd samt produktion og produktkvalitet. Forskningen skal tilvejebringe
viden om, hvorledes en rentabel produktion i husdyrbruget bedst muligt kan gennemføres under
hensyntagen til husdyrenes sundhed og velfærd samt reduceret medicinanvendelse.
Deltagere: DJF, KVL, SVS, SVIV.
Bestyrelse: Knud Børge Pedersen, SVS; Søren Alexandersen, SVIV; Torben Greve, KVL; Erik
Bisgaard Madsen, Danske Slagterier; Ole Olsen, DJF.
Danish Informatics Network in the Agricultural Sciences (DINA)
DINA blev oprettet i 1991 og reorganiseret til sin nuværende struktur i 1997. DINA, der er et
netværk mellem institutioner, driver interdisciplinær forskning i anvendelse af informatik i
jordbruget. Hovedsagligt koncentreres indsatsen om projekter inden for: Mønsteranalyse,
beslutningsstøtte-systemer, data-koordinering og statistisk analyse, modeller for husdyrsundhed og -
produktion, afgrøde-produktionsmodeller og geografiske informationssystemer.
Deltagere: DJF, KVL, AUC, Landbrugets Rådgivningscenter, FSL, Forskningscenter Risø, DTU.
Bestyrelse: Niels Ehlers Koch, FSL; Mogens Flensted-Jensen, KVL; Poul Einer Hansen, KVL;
Leif Herløv, Landbrugets Rådgivningscenter; Arne Jensen, Risø; Finn Verner Jensen, AUC; Anders
Ringgaard Kristensen, KVL; Kaj Madsen, DTU; Søren Mikkelsen, DJF; Bent Schmidt-Nielsen,
KVL; Iver Thysen, DJF
Embryoteknologisk Center
Embryologisk Center blev oprettet i 1992. Centerets formål er at gennemføre forskning og
udvikling samt service og produktion inden for området embryoteknologi hos husdyr eller områder
med nær relation hertil. Centeret fungerer desuden som uddannelsessted for forskere samt
stipendiater og studerende.
Deltagere: DJF, KVL, Demtek A/S.
2.3 Adjungerede professorer

Poul Sørensen, DJF
Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL (12.04.96 – 11.04.01)

Torben Hvelplund, DJF
Adjungeret professor ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL (26.06.97 – 25.06.02)

Niels Agergaard, DJF
Adjungeret professor ved Institut for Anatomi og Fysiologi, KVL (25.06.98 – 24.06.03)
3. Dokumentation for undervisning
3.1 Kurser på KVL med deltagelse fra DJF

Kursus:
Mekaniserings- og operationsplanlægning Underviser: Claus G. Sørensen Omfang: ½ Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 Underviser: Hans Jørgen Olsen Omfang: 1 Væksthuskultur, Plantedyrkning i væksthustema Underviser: Lise Nistrup Jørgensen Omfang: 2 Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Biologisk Bekæmpelse (Sygdomme og skadedyr i jordbruget) Sygdomsresistens – Planters biologiske forsvar Sygdomsresistens – Planters biologiske forsvar Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Advances in Plant Biology (ph.d.-kursus) Underviser: Florence Dal Degan Omfang: 1 Animal Production and Health in the Tropics Underviser: Torben Hvelplund & Martin Weisbjerg Omfang: Underviser: Henrik Callesen, Peter Holm, Gabor Vata, Helene Jacobsen Omfang: Alle foredragsholdere har undervist i 3 timer Underviser: Christian C. Krohn, John Foldager, John Hermansen, Karen Søegaard. Niels Halberg, Nils Koefoed, Troels Kristensen, Vagn Østergaard Underviser: Niels B. Kristensen Omfang: 2 Afgrødefysiologi og bioklimatologi (3-ugers kursus) Underviser: Mathias N. Andersen Kursus: Landbrugets Underviser: Christer Ohlsson, Karin Søegaard Omfang: 3 Introduktionskursus i Planteproduktion 1998 Underviser: Claus Grøn Sørensen Omfang: 1 Undervisere: Thorkild Liboriussen, Bente Krogh Hansen, Peter Løvendahl, Anette Høj Pedersen og 3.2 Fælles specialestuderende

Husdyrbrug- og veterinærområdet (33)
Studerende:
Yverudvikling hos kvier - effekt af foderniveau E-vitamin status i økologiske kvægbesætninger Mammary Uptake of Plasma Constituents in the Lactating Sow Metabolism of 2-13C Propionate in the rumen epithelium of sheep Effekt af Noradrenalinantagonisten disulfiram på adfærden hos sopolte Projekt: Kælvingsregistreringer Studerende: Bestemmelse af vækstkapacitet hos slagtesvin Estimering af optagelse, sammensætning og fordøjelighed af græsmarksafgrøder Studerende: Stud.agro Nuria Miquel Planas Vejledere: Effekten af fiberniveau på tømningshastighed Den produktionsmæssige effekt af varmebehandlet kraftfoder til malkekøer Indflydelse af kraftfodertildeling på optagelse og udnyttelse af grundfoder til Pig meat - improvement of meat and carcass quality by using duroc and pietrain Betydning af tilskudsfoder til byærtehelsædsensilage for ædetid og drøvtygning Udvikling og evaluering af strategier til bekæmpelse af stafylokokmastitis i en Alternative avlsstrategier i malkekvægavlen Pattegrisedødelighed i udendørs svineproduktion ELISA-diagnostik af bovin paratuberkulose i Danmark. Justering og evaluering Glukoseomsætning hos drægtige og lakterende minktæver Kombineret linie- og krydsningsavl hos malkekvæg Tyndtarmsfordøjelige aminosyrer i foderstoffer og blandinger til svin Kvælstofomsætning i mave-tarmkanalen hos køer Adfærd hos kalve ved forskellige belægningsgrader Optimering af løbningsstrategier i soholdet Betydning af lejets hældning for drøvtygning og liggeadfærd hos køer Ureaindhold i mælk som kontrolparameter for N-udnyttelse ved fodring og for N-
Jordbrugsvidenskabelige område (26)
Studerende: Stud.agro Lars Skovbæk Jensen
Vejledere: Lisa
Kvælstofgødsknings indvirkning på epidemiudviklingen af meldug i vinterhvede Studerende: Stud.agro Jakob Willas Jensen Vejledere: Lisa Pathogenic Variability of Rhynchosporium secalis on barley Identification of genes involved in the Poinsettia-phytoplasma interaction Vårbygsorters resistens over for bygstribesyge (Drechslera graminea) Therodiplosis persicae, en galmyg til bekæmpelse af spindemider. Undersøgelse af biologiske parametre for T. Persicae med henblik på et stabilt opdræt Studerende: Stud.hort Gitte Hallengren Jørgensen Vejledere: Bunddækkets betydning for insektpopulationer i æbleplantager Etablering af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) i korn rækken. Vækst, skududvikling og fruktanindhold i efteråret Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer – En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Kvælstofudvaskning fra to økologiske jordbrugssystemer på grundvandstruede arealer – En vurdering af økologiske jordbrug som et miljøpolitisk virkemiddel til grundvandsbeskyttelse på baggrund at et casestudium i Aalborg Effekt af simuleret jordbearbejdning på omsætning af organisk materiale Den rumlige og tidslige variation i biologisk kvælstoffiksering i kløvergræs Kvælstofoptagelse og vækst af vinterhvede samdyrket med hvidkløver Biologisk kvælstoffiksering i hvidkløver i relation til P og K forsyning Modellering af græsfrøafgrøders fænologiske udvikling – ved hjælp af temperatursummer Vækst og ernæringsbehov hos træfrø inokuleret med ectomucorrhiza Svovl- og kvælstofforsyningens indflydelse på transporten af svovl, udbytte og kvalitet i korn Studerende: Stud.agro Anders Højlund Nielsen Vejledere: Underskud af svovl i økologisk jordbrug – NPKs balancer på studielandbrug med fokus på svovl Udvikling af en strategi for behovsbestemt kvælstofgødskning af alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Glyphosat´s skæbne i jorden – incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Glyphosat´s skæbne i jorden – incl. laboratorieundersøgelser af adsorption og mobilitet i danske jordtyper Validering af Bedrifsløsningens N-omsætningsmodel og beregning af N-tilførselsbehov Omsætning af majs og majsafledt fæces i jord – et metodestudie Estimatin leaf area index and biomass accumulation af Miscanghus sinensis Goliath from radiation 4. Fælles ph.d.-studerende

Husdyrbrug- og Veterinærområdet (18)
Studerende:
Oocytkildens betydning for fosterudviklingen Finansiering: Forskerakademiet og Demtek A/S Studerende: Mælkekirtlens aminosyreforsyning og mælkesyntese Cand.med.vet og cand.agro Ellen Margrethe Vestergaard Effekten af foderfibre på velfærd og produktion hos søer Foderforsyning til malkekøer under afgræsning Samspil mellem fodring, sundhed og produktion i en malkekvægbesætning Finansiering: KVL-stipendium Studerende: Genetiske sammenhænge mellem laktationskurvens form og sygdomsresistens Improving cattle production from semi-agrid grassland in East Nusa Tenggara, Indonesia through nitrogen supplementation Finansiering: Higher Education Project, EDB-loan 123-INO, Indonesia Studerende: Improving plant fibre fermentation in the rumen to enhance animal productivity under tropical conditions Finansiering: FA / DJF Studerende: Cand.agro Effekt af grovfoder og overdækning af udendørs arealer på slagtesvins sociale, eksplorative og temperaturregulerende adfærd Finansiering: FA / DJF Studerende: Cand.agro Velfærd hos udegående søer og deres indflydelse på græsningsarealet Finansiering: ATV (Landskontoret for Kvæg) Studerende: Estimering af effekter af enkeltgener på økonomisk vigtige egenskaber hos kvæg Finansiering: KVL-stipendium Studerende: Forudsigelse af moderegenskaber hos gylte og søer Cand.med.vet. Karen Helle Nørtoft Sloth Anvendelse af biologiske parametre i mælk i relation til produktionsbetingede sygdomme hos malkekøer Finansiering: Landbrugsministeriet Studerende: Udvikling af diagnostiske metoder til sundhedsstyring i svineproduktion Finansiering: Management og Stalde SMS
Jordbrugsvidenskabelige område (25)
Studerende:
Mikrobiologisk bekæmpelse af kirsebærbladplet og æbleskurv Finansiering: Strukturdirektoratet (Forskningsprogrammet: Biologisk og mikrobiologisk bekæm- Biologisk bekæmpelse af løggråskimmel (Botrytis aclada) i løg Genetisk, biokemisk og fysiologisk regulering af nitrogen-assimilering i rapsplanter Finansiering: DJF og Landbrugsministeriet Studerende: Finansiering: DJF / Forskerakademiet Studerende: Senescensindikatorer og restlevetid hos bladgrøntsager Finansiering: DJF/Forskerakademiet Studerende: Modellering af juvenilfase, vernalisering of vækst af blomkål og broccoli Finasiering: DJF/Forskerakademiet Studerende: Finansiering: DJF/Forskerakademiet Studerende: Cand.scient Michael Skjøt Indskrevet: 1.3.1998 Vejledere: Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Bevillingsprogrammet THOR Studerende: Heterologous expression of fungal pectinasesin Solanum tuberosum Finansiering: Forskerakademiet, DJF Studerende: Cand.agro Ukrudtets rumlige fordeling beskrevet ved jordens frøpulje, jordtype og såbedets struktur Finansiering: Forskerakademiet, Danmarks JordbrugsForskning Studerende: Effekt af gødskning og vanding på kemisk sammensætning og kvalitet af grønsager Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Studerende: Udvikling af metoder til bestemmelse af vitalitetsparametre hos unge træer Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Studerende: Blomstrende potteplanters respons på saltstress Finansiering: KVL-stipendium Studerende: Blomsterudvikling, frugtsætning og frugtvækst i pære cv. ”Clara Friis” Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning, Forskerakademiet Studerende: Pedotransferfunktioner for danske jorde og deres anvendelse i agrohydrologisk modellering Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning Finansiering: Landbrugs- og Fiskeriministeriet Studerende: og gødningshåndtering i økologiske jordbrug Finansiering: Forsknings- og Udviklingsprogrammet for økologisk jordbrug del 2 Studerende: Fysiologisk frøkvalitet i græs og havefrø Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Forskerakademiet, Danmarks Analyse af genetisk variation hos Iles ved morfologiske og fysiologiske indikatorer Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studerende: Identificering, kloning og transformation af gener involveret i fosforoptagelse i bygrødder Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Strukturdirektoratet Studerende: Soil Friabiligy: Soil Fragmentation and Structural Stability Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studerende: Opskalering fra landbrug til landskab. (Udvikling af bottom-up metodologi til simulering og regional generalisering af ressourceforbrug ved landbrugsproduktion) Cand.hort Kirsten Margrethe Rasmussen Starkey The importance of calcium and nitrogen nutrition for the growth and postharvest quality af Rosa hybride and Euphorbio ulcherrima Finansiering: DJF, Forskerakademiet Studerende: Ukrudtsøkologi og nye fysiske metoder til ukrudtsregulering i økologiske roer Finansiering: DJF
Levnedsmiddelområdet (5)
Studerende:
Oligosakkarider og bifidobakterier som probiotika til smågrise Finansiering: Forskerakademiet og DJF Studerende: Udredning af slægtskabsmæssige relationer ud fra sekundære metabolitter i Crocus og Lilium Finansiering: SNF Studerende: Cand.agro Gitte Holton Rubæk Indskrevet: 1994 Vejledere: Fosfors labilitet og vertikale fordeling i jorde med forskellig arealanvendelse Finansiering: DJF og Forskerakademiet Studerende: Biologiske årsager til variation i oksekøds mørhed Finansiering: KVL-stipendium Studerende: Æggehvidens rheologi, proteinsammensætning og skumningsegenskaber i relation 5. Fælles projekter med deltagelse fra DJF og KVL

Husdyrbrug- og Veterinærområdet (i alt 49)

Udvikling af moniteringsværktøjer til brug i svine-

produktionen
Betydning af mælkekirtlens forsyning med enkelt
Øvrige samarbejdspartnere: Danske Slagterier.
aminosyrer og energigivende næringsstoffer i
Periode: 1996-1999
reguleringen af mælkeproteinsyntesen på
Finansiering: Forskerakademiet / Danske Slagterier
forskellige stadier af laktationen hos drøvtyggere
Periode: 1998-2002
Finansiering: SJVF
Den lokale hormonelle regulering af vaskulær mod-
stand i mammære blodkar hos lakterende geder og
Foderets indflydelse på kliniske blodvariabler og
Øvrige samarbejdspartnere: Århus Universitet; The
sundhedstilstanden hos mink
Periode: 1995-
Periode: 1995-1999
Finansiering: Forskerakademiet
Finansiering: SJVF
Genetiske aspekter ved og selektion for kuldstørrel-
Produktionsegenskaber hos oprindelige danske
se hos scanblacktæver i relation til tævens egen
husdyrracer (fjerkræ, får, ged)
udvikling i laktationsperioden
Øvrige samarbejdspartnere: Udvalget til bevarelse af
Begyndelsesår: 1991
Finansiering: Forskerakademiet.
Begyndelsesår: 1990
Finansiering: KVL (annuum); DJF.
Udvikling af en mekanistisk model for næringsstof-
fordøjelse og -absorption fra fordøjelseskanalen hos
Morfologiske karakteristika af uld fra Danske
drøvtyggere
Landfår
Periode: 1994-1998
Periode: 1995-2000
Finansiering: NKJ.
Finansiering: Udvalget til bevarelse af genressourcer
Modelbaseret beslutningsstøtte i svineproduktions-
systemer
Øvrige samarbejdspartnere: DINA
Samspil mellem fodring, sundhed og produktion i
Periode: 1991
en malkekvægsbesætning.
Finansiering: KVL,
Periode:
Finansiering: KVL-stipendium.
Udvikling af modeller til forebyggelses- og bekæm-
pelsesstrategier vedrørende luftvejslidelser hos svin
Forskellige svinetypers fysiologiske respons på høj
Øvrige samarbejdspartnere: SVS; Danske Slagterier;
temperatur
DINA; Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Periode: 1998-
Finansiering: SJVF (annuum).
Periode: 1995
Finansiering: Landbrugs-og Fiskeriministeriet
NKJ-project no. 100: Stable isotopes in comparative
studies of milk production and energy requirement
Proteinvurdering til drøvtyggere
in pigs, mink and foxes
Periode: 1990
Periode: 1998-
Finansiering: DANIDA; institutioner inden for
Finansiering: NKJ/SJVF, annuum
Improving cattle production from semi-arid
Styring af luftstrømme i staldrum
grassland in East Nusa Tenggara Timur, Indonesia:
Periode: 1995-1999
A nutrition perspective
Finansiering: SJVF
Øvrige samarbejdspartnere: University of Nusa
Periode: 1998-2001
Sektionerings betydning for sundhed og udbygning
Finansiering: Asian Development Bank
af produktionsanlæg
Øvrige samarbejdspartnere: SVS; Danske Slagterier;
Udvikling af enkle simuleringsmodeller til bereg-
Periode: 1995-1999
ning af økonomisk fremgang ved inddragelse af
Finansiering: Landbrugsministeriets
reproduktionsegenskaber i avlsmålet hos Landrace
og Yorkshire
Periode: 1993-
Finansiering: Forskerakademiet, Danske Slagterier
Substratoxidation og kulhydrat-, fedt-og protein-
omsætning
Øvrige samarbejdspartnere: Department of
Minimering af fodringens sundhedsmæssige
Nutritional Physiology, "Oskar Kellner", Rostock, belastning gennem styring af kalciumhomeostasen
Tyskland (D); Department of Animal Nutrition, UVS, og syre-basebalancen
Budapest, Ungarn (H); Department of Animal Science, Periode:
NLH, Ås, Norge (N); Department of Human and Finansiering: Center for Produktions- og
Animal Physiology, AU, Wageningen, Holland (NL); Department of Human Nutrition, SGGW, Warszawa, Periode: 1995-2000
Luftvejslidelser hos svin. Produktionssystemets ind-
Finansiering: KVL annuum, EU-midler.
flydelse på sundhed, smittepres og produktions-
økonomi
Periode: 1995-1999
Fødevalg hos græssende stude ved forskellige
Finansiering:Forskningssekretariatets tilskudsbevillin-
belægningsgrader
Øvrige samarbejdspartnere:
Danmarks
Miljøundersøgelser (DMU); Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS); Slagteriernes Animal health economics. Decission support
Periode: 1997-1999
systems for disease control in pig and cattle herds
Finansiering: Strukturdirektoratet.
Periode:
Finansiering: CEPROS
Principper for indretning af stier til slagtesvin i
relation til temperaturregulering
Udvikling af diagnostiske metoder til
Øvrige samarbejdspartnere: Landsudvalget for Svin;
sundhedsstyring i svinebesætninger
Periode: 1993-1998
Periode: 1998-2001
Finansiering: Landbrugsministeriets Forsknings-
Finansiering: DJF
IGF-bindingsproteiners og -receptorers betydning
Betydningen af produktionsvilkårene for dyrenes
for væksthormon-IGF-I aksens regulering af vækst
velfærd i en malkekvægbesætning
og laktation
Periode:
Periode: 1992-
Finansiering: KVL
Finansiering: SJVF; NOVO's Fond; KVL; DJF
Sundhed og velfærd hos græssende stude og får ved
forskellige belægningsgrader
Råhusdesign – fremtidssikret byggeri af kvæg- og
Øvrige samarbejdspartnere: Danmarks
svinestalde
Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønlands Øvrige samarbejdspartnere: Landbrugets
Geologisk Undersøgelser (GEUS), Slagteriernes Rådgivningscenter, Landsudvalget for svin Periode: 1995-1999
Periode: 1997-1999
Finansiering: Strukturdirektoratet
Finansiering: Strukturdirektoratet
Produktion af økologisk oksekød i
Genetiske sammenhænge mellem laktationskurvens
malkekvægsbesætninger
form og sydomsresistens hos malkekvæg
Øvrige samarbejdspartnere: Landbrugsets
Periode: 1996-2000
Finansiering: Forskerakademiet, DJF, KVL (annum)
Periode: 1998-2002
Finansiering: FØJO
Stokastisk simulering af avlsplaner for malkekvæg
baseret på et bredt avlsmål
Alternativt koncept for sundhedsrådgivning i
Ørige samarbejdspartnere: Landskontoret for Kvæg
økologiske malkekvægsbesætninger
Periode: 1995-1999
Periode: 1998-2001
Finansiering: Landskontoret for Kvæg, ATV, KVL
Finansiering: Strukturdirektoratet
Malkekøers velfærd: Beskrivende og analytiske
Molekylærgenetiske analyser af arvelige defekter
epidemiologiske undersøgelser med henblik på at
hos kvæg
udvikle en velfærdsindikator for malkekøer
Periode: 1998-
Øvrige samarbejdspartnere: SVS, Danske Mejeriers
Finansiering: KVL
Fællesorganisation, Landbrugets Rådgivningscenter Periode: 1992-
Finansiering: Landbrugsministeriets
Estimering af enkeltgen-effekter i
malkekvægspopulationer ved brug af en
varianskomponent metode
Periode: 1997-2000
Sundhed, velfærd og produktion i multi-site
Finansiering: KVL
systemer til svin: overvågningsredskab og
risikoanalyse i multi-site besætninger med specielt
henblik på virale og bakterielle luftvejslidelser
Ovum-Pick-Up af oocyter fra kvæg
Øvrige samarbejdspartnere: SVS, LU-DS, SVIV,
Øvrige samarbejdspartnere: Demtek A/S.
Periode: 1997-2000
Periode: 1998-
Finansiering: Center for produktions- og
Finansiering: DJF; Demtek A/S
In-vitro produktion af embryoner fra kvæg
Dyrevelfærd på besætningsniveau B metodevali-
Øvrige samarbejdspartnere: Demtek A/S.
Periode: 1998-
Øvrige samarbejdspartnere: Wageningen
Finansiering: DJF; Demtek A/S
Agricultural University, Sveriges Landbrugsuniversitet, Landbrukarnas Riksförening i Sverige, Uppsala Universitet, Hannover School of Veterinary Medicine, Reagensglasbefrugtning på kvæg
Periode:
Periode:
Finansiering: Det Bioteknologiske Forsk.program
Finansiering: SJVF
In-vitro udvikling af embryoner fra svin
Genkortlægning og genomananlyse hos mink
Øvrige samarbejdspartnere: Demtek A/S.
Periode: 1994-
Periode: 1998-
Finansiering: Landbrugsministeriet
Finansiering: DJF; Demtek A/S
Planlægning af fåreavlen
Effekten af diætsammensætning på etableringen af
Øvrige samarbejdspartnere: Landskontoret for kvæg;
Oesophagostomum dentatum i tyktarmen hos svin
Periode: 1998-1999
Periode: 1993-1999
Finansiering: Danmarks
Finansiering: Forskerakademiet,
Helmithepidemiologi i eksperimentelle økologiske
Analyse af genetisk variation hos Ilex ved morfolo-
svineproduktionssystemer
giske og fysiologiske indikatorer
Periode: 1997-1999
Periode: 1998-2001
Finansiering: Fødevareministeriet
Finansiering: DJF
Helminthkontrol gennem sam- og alternerende
Separation af gylle
græsning af kvier og søer
Øvrige samarbejdspartnere: Silsoe Research
Periode:
Finansiering: Fødevareministeriet
Periode: 1998-2002
Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Karakterisering af non-klassiske klasse I lignende
gener hos høns
Ørige samarbejdspartnere: Odense Universitet
Model for beslutningsstøttesystem til prioritering af
Periode: 1996-2001
arbejdsoperationer i marken. (PMC 1).
Finansiering: KVL
Periode: 1996-1999
Finansiering: SJVF og DJF;
MHC klasse I og klasse II gener fra høns der er
modtagelige versus resistente over for Marek´s syge
Light Natural Sandwich
Øvrige samarbejdspartner: Institute for Animal
Øvrige samarbejdspartnere: Hvidskov Energiskov,
Bundesforschungsanstalt für Landwirts-chaft Periode: 1997-2000
(Tyskland), Instituto di Agromia Generale (Italien), Finansiering: EU
Periode: 1998-2001
Finansiering: EU
Molekylær biologi af animale virus og deres
infektioner. Immunologiske, immunogenetiske og
profylaktiske aspekter
Plant Fibre Products – defibriation, short fibre
Øvrige samarbejdspartnere: SVIV, Odense
composites and long fibre composites
Øvrige samarbejdspartnere: Forskningscenter Risø,
Periode: 1996-1999
Finansiering: Det
Periode: 1998-2001
Finansiering: Strukturdirektoratet – Non-Food Sekre-
Jordbrugsvidenskabelige område (i alt 59)
Tilpasing af kulturplanter til fremtidens dyrknings-
systemer.
Udvikling af metoder til bestemmelse af vitalitets-
Periode: 1997-2001
parametre hos unge træer
Finansiering: Strukturdirektoratets program: Udvik-
Periode: 1996-1999
Finansiering: Forskerakademiet, DJF, EU
Grøngødning i Økologisk Jordbrug
Karakterisering af frøkvalitet i vedplanter ved spi-
Periode: 1996-1999
ringsundersøgelser på temperatur og fugtigheds-
Finansiering: The Danish Environmental Research
gradienter
Periode:
Finansiering: Forskerakademiet;
Eftervirking af kløvergræs afgræsningsmarker i
Økologisk Jordbrug
Undersøgelse af faktorer, der influerer på hvile i
Periode: 1996-1999
træfrø
Finansiering: The Danish Environmental Research
Periode:
Finansiering: Forskerakademiet;
Forprojektering af fastliggende gødningsforsøg med
Genetic aspects of breeding wild flora
anvendelse af by -og industriaffald
Øvrige samarbejdspartnere: FSL, Skov- og
Øvrige samarbejdspartnere: DTU
Periode:
Periode: 1992-1999
Finansiering: Strukturdirektoratet
Finansiering:
PCR baseret detektion af kloner af hvedegulrust
Øvrige samarbejdspartnere: Risø
Influence of Crop Density and Spatial Pattern on
Periode:
Weed Loss
Finansiering: Strukturdirektoratet
Periode: 1997-2000
Finansiering: Strukturdirektoratet
Strategier for anvendelse af sortsresistens til
forebyggelse af sygdomme i
Spredning af den insektpatogene svamp
Øvrige samarbejdspartnere: Risø
Metarhizium anosopliae efter udsætning blandt
Periode: langtids
populationer af væksthusskadedyr
Finansiering: pt ingen eksterne kilder, men tidligere
Øvrige samarbejdspartnere: Chr. Hansen´s Bio-
Periode: 1996-1998
Finansiering: Strukturdirektoratet
Monitering og interaktionsstudier af svampe i
Landskabsøkologiens indflydelsen på diversiteten af
relation til biologisk bekæmpelse af rodsygdomme
mindre pattedyr
prydplanter dyrket i væksthus.
Øvrige samarbejdspartnere: OU, AAU, DMU, FSL
Periode: 1996-2000
Periode: 1995-2000
Finansiering: Indtil udgangen af 1997 finansieret af
Finansiering: SJVF, SNF, SSF, SSVF
Molecular research initiative in whole-plant
physiology: Auxin action
Biologisk bekæmpelse af rodpatogenesvampe v.h.a.
Periode:
svampe- og bakterie antagonister i kombination
Finansiering: SJVF
med VA-mycorhriza
Periode: 1998
Finansiering: DJF
Molekylære undersøgelser af interaktioner mellme
planter og patogener: Kloning og karakterisering af
resistens- og interaktionsspecifikke gener fra vært
Adskillelse og biomassebestemmelse af Pythium
og patogen
arter v.h.a. fedtsyreanalyser
Ørige samarbejdspartnere: SLU; DLF- Trifolium;
Periode: 1998
Finansiering: DJF
Periode: 1998-
Finansiering: SJVF
Undersøgelse af vigtige faktorer, der påvirker
reguleringen af tørke-stress i C
Jordbrugeren som landskabsforvalter
3 og C4 afgrøder:
Interne kemiske signalleringsprocesser, ændret
Øvrige samarbejdspartnere: FSL, GEUS, OU
kulstof-metabolisme og gen expression
Periode: 1997-2000
Periode: 1997-2001
Finansiering: -
Finansiering: SJVF
Computermedieret 3D-visualisering af landskaber
Eu- og aneuploidi relateret til evolution og diversitet
og scenarier
Periode: 1996-1999
Øvrige samarbejdspartnere: FSL, AUC, OU, GEUS,
Finansiering: SNF
Periode: 1998-2001
Finansiering: SMP-2
Kvalitet af økologiske planteprodukter (gulerødder)
University of Essex, UK; Wageningen Agricultural Øvrige samarbejdspartnere: DTU
University, The Netherlands; University of Bonn, Periode: 1994-1998
Finansiering: Landbrugsministeriets forskningspro-
Periode: 1996-1999
gram "økologisk jordbrug 1993-1997" Finansiering: EU
Samfunds- og miljømæssige konsekvenser af for-
Jordbrugsfaglige og anvendelsesorienterede forsk-
skellige strategier for udvikling og udbredelse af
nings- og udviklingsopgaver i økologisk jordbrug.
økologiske jordbrugssystemer. Delprojekt: effekter
Delprojekt A Korn og bælgsæd
på natur og miljø
Periode: 1996-1999
Øvrige samarbejdspartnere: Sydjysk Finansiering: Strukturdirektoratet
Universitetscenter, DMU, DTU
Periode: 1996-1999
Finansiering: Forskningscenter for Økologisk Jord-
Kemink Exact Jordbearbejdningssystemet
Øvrige samarbejdspartnere: DMU
Periode: 1997-2000
Finansiering: Fødevareministeriet
Nyetablerede læhegn som levested for insekter i det
dyrkede land
Øvrige samarbejdspartnere: FSL, DMU
Konstruktion af et menneske/plante-interface ved
Periode: 1997-2000
anvendelse af et grafisk rammesystem til repræsen-
Finansiering: Landbrugsministeriet
tation af plantens fysiologiske status og klimamæssi-
ge historik
Øvrige samarbejdspartnere: Michigan State
Undersøgelse af kløversnudebillers betydning for
University, Department of Horticulture, USA økologisk dyrket kløver
Periode: 1992-1998
Periode: 1998-2000
Finansiering: SJVF: Rammeprogrammet BIPS
Finansiering: Strukturdirektoratet
Produktion af økologisk udsæd af korn, græs og
Energiminimerende klimastyring af væksthusklima
kløver. Delprojekt under: Fremstilling af sorter af
Periode: 1996-1999
korn, græs og kløver samt produktion af økologisk
Finansiering:
udsæd, DJF
Periode: 1998-2000
Finansiering: Strukturdirektoratet
Blomstrende potteplanters reaktion på vandstress
Øvrige samarbejdspartnere: Michigan State
Sammenskrivning af eksisterende viden om mulig-
University, Department of Horticulture, USA hederne for at forebygge og regulere problemer
Periode:
med udsædsbårne sygdomme i kornafgrøder
Finansiering: KVL PhD-stipendium
Øvrige samarbejdspartnere: Plantedirektoratet;
Periode: 1998-1999
Rodaktivitetens betydning for planternes holdbar-
Finansiering: Miljøstyrelsen
hed og stresstolerance
Periode: 1994-1998
Finansiering: DJF;
Klimaændringer og -variation og jordbrug i Euro-
pa: En integreret vurdering (CLIVARA)
Øvrige samarbejdspartnere: University of Oxford,
Objektiv måling af plantekvalitet ved billedbe-
UK; University of Bristol, UK; University of East handling
Anglia, UK; University of Florence, Italy; Finnish Øvrige samarbejdspartnere: Wageningen
Meterological Institute, Finland; INRA, France; SLU, Agricultural University, Holland; Research Station for Sweden; University of Reading, UK; IATA, Italy; Floriculture and Glasshouse Vegetables, Holland; Agricultural Research Centre, Finland; University of Horticulture, Hungary; Technical University of Periode: 1994-1998
Madrid, Spain; University of Thessalonika, Greece; Finansiering: EU programmet AIR.
OPTIMAL - Optimering af teknologi, maskiner og
Simulering af afgrøder og transport i jord-plante-
systemer til planteproduktion i landbruget
atmosfæresystemet baseret på telemåling
Øvrige samarbejdspartnere: Danmarks Tekniske
Øvrige samarbejdspartnere: Danish Hydraulic
Universitet (DTU); Aalborg Universitet (AU). Institute (DHI), Forskningscenter Risø, University of Periode: 1995-1999
Finansiering: SJVF; STVF
Periode: 1996-2000
Finansiering: SJVF; SNF; STVF
Styring af jordbearbejdningsværktøjer og –red-
skaber til ukrudtsbekæmpelse
Non-food anvendelse af plantefibre
Periode: 1996-1999
Øvrige samarbejdspartnere: Forskningscentret Risø,
Finansiering: STVF
Periode: 1997-2001
Finansiering: Strukturdirektoratet, Non-food Sekreta-
Måling af fordeling af handelsgødning med digital
billedbehandling
Øvrige samarbejdspartnere: Laboratoriet for
Samspillet mellem biologisk kvælstoffiksering og
Periode:
kalium/fosforforsyningen i blandingsafgrøder
Finansiering: SJVF (via OPTIMAL)
Øvrige samarbejdspartnere: Risø
Periode:
Finansiering: Strukturdirektoratet and The Danish E
Højpræcis og ækvidistant såning af korn
Øvrige samarbejdspartnere: University Hohenheim,
Stuttgart (D); Accord Kverneland GmbH, Soest (D); Nitrogen assimilering og lagring i de højere planter
Periode: 1998-1999
Øvrige samarbejdspartnere: Risø; Århus Universitet
Finansiering: KVL annuum and several companies
Periode:
Finansiering: Strukturdirektoratet
Virkning af lupin (Lupinus angustifolius L.), ært
(Pisum sativum L.) og havre (Avenae sativa L.) på
Transgen hvede med forhøjet fytaseaktivitet
efterfølgende rodudvikling, vækst og N-forsyning i
Øvrige samarbejdspartnere: Forskningscenter Risø
vinterbyg (Hordeum vulgare L.)
Periode:
Del af projektet: Udvikling af lupin som proteinaf-
Finansiering: Jordbrugsdirektoratet
grøde i Danmark med henblik på animalsk, human
og industriel anvendelse
Periode: 1997-2001
Udvikling af lupin til organisk landbrug
Finansiering: Fra 1998 SJVF
Periode:
Finansiering: Det Strategiske Miljøforsknings-
Modellering af kvælstofomsætning og kvælstofud-
vaskning i relation til halmnedmuldning.
Delprojekt under projektet: Modeller for eva-
Allelopati i hvede
luering af sædskifter
Øvrige samarbejdspartnere: Danmarks
Periode: 1993-1998
Miljøundersøgelser; Forskningscenter Risø Finansiering: Jordbrugsproduktion under ændrede
Periode:
Finansiering: Strukturdirektoratet
Eksponering, skæbne og effekt af sulfonylurea her-
bicider (miniherbicider) i agro-økosystemer og til-
Udvikling af afgrødemoduler til Daisy, undersøgel-
grænsende miljøer
ser af ændringer i jordens organiske stofpulje samt
Øvrige samarbejdspartnere: DMU; GEUS, DuPont,
indsamling af kvadratnetdata til test af modellen
Øvrige samarbejdspartnere: Landbrugets Periode:
Finansiering: SJVF (Pesticidforskning)
Periode: 1998
Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Development of high quality ryegrass with im-
Kvaliopprojektet
proved digestibility through substantial reduction of
Finansiering: FØTEK
the lignin content
Øvrige samarbejdspartnere: Risø; DLF-Trifolium
Finansiering: Strukturdirektoratet:
Kvalitet af rug og rugbrød
Finansiering: Cerealienetværkets 1. rammeprogram
Biologisk bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis spp.)
The structural basis of meat quality: e) Fibre type
as a factor affecting the variability in pig meat
Periode: 1997-2000
toughness at the muscle fibre level
Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Periode: 1998-2000
Finansiering: FØTEK
Mikrostrukturens betydning for grønsagers tekstur.
Causes of high variability in drip losses from
Periode:
Danish pork
Finansiering: Danmarks JordbrugsForskning
Øvrige samarbejdspartnere: Slagteriernes
Periode: 1998-2001
Finansiering: FØTEK
Biosyntese og modifikation af kartoffelpektin.
Øvrige samarbejdspartnere: Novo-Nordisk;
Centre for critical quality attribute determination
in muscle foods
Periode:
Periode: 1998-2001
Finansiering: THOR
Finansiering: SJVF
Mikrobiologisk bekæmpelse af kirsebærbladplet og
Biokemiske undersøgelser af modningsprocessen i
æbleskurv.
Periode:
Øvrige samarbejdspartnere: Slagteriernes
Finansiering: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Periode:
Finansiering: KVL-annuum; Levnedsmiddelcentret
TAGAFERM: Effekt på D-tagatose på mikrobiologi
Levnedsmiddelområdet (i alt 9)
Øvrige samarbejdspartnere MD-Foods,
Oxidative changes of improtance to the quality of
cured meat products
Periode: 1988-1998
Finansiering: SJVF, STVF (indtil 1991), annuum,
U-landsområdet (i alt 6)
Forbedring af sundhed og produktivitet hos
Optimering af kødfarve, dryptab og spisekvalitet
landsbyfjerkræ i Afrika
Øvrige samarbejdspartnere: Slagteriernes
Øvrige samarbejdspartnere: Sokoine University of
Periode: 1996-1998
Periode: 1996-2000
Finansiering: FØTEK
Finansiering: DANIDA

Nutritional quality assessment of rice and ricebased
Bangladeshi diets
Øvrige samarbejdspartnere:
A. Kabir, Bangladesh
Rice Research Institute
Periode: 1997-2000
Finansiering: DANIDA (ENRECA), Bangladesh rice

Udvikling af husdyrproduktionen i landområderne
med fællesarealer i Zimbabwe
Øvrige samarbejdspartnere:
Sokoine University,
Tanzania, University of Zimbabwe
Periode: 1990-2005
Finansiering: DANIDA.
Improving plant fibre fermentation and microbial
growth in rumen to enhance animal productivity
under tropical conditions
Samarbejdspartnere:
University of Agriculture,
Morogoro, Tanzania
Periode: 1998-2001
Finansiering: DANIDA
Forskningssamarbejde vedrørende drøvtygger-
produktion i Tanzania og Uganda
Øvrige samarbejdspartnere
: Sokoine University of
Agriculture, Tanzania; Makerere University,Uganda;
Periode: 1993-2004
Finansiering: Danida´s

Forbedring af traditionelt fjerkræ-management – et
multidisciplinært tiltag
Øvrige samarbejdspartnere:
Sokoine University of
Agriculture, Tanzania, National Agricultural
University, Nicaragua, KU
Periode: 1997-2000
Finansiering: DANIDA, Rådet for U-landsforskning
6. Fælles publikationer
Publikationer i internationale tidsskrifter med referee
(i alt 41)

Bibby, B. M. ; Hvelplund, T. ; Weisbjerg, M. R. Booth, P. ; Vajta, G. ; Holm, P. ; Jacobsen, H. ; Hydrolysis and fermentation rate of glucose, Greve, T. ; Callesen, H.: Open pulled straw (OPS) vitrification of both cytoplasts and day 3 agriculturae Scandinavica. Section A: Animal embryo donors in bovine nuclear transfer. Eriksen, J. ; Høgh-Jensen, H.: Variations in the Maribo, H. ; Olsen, E. V. ; Barton-Gade, P. ; natural abundance of 15N in ryegrass/white clover Møller, A. J. ; Karlsson, A.: Effect of early post- shoot material as influenced by cattle grazing. mortem cooling on temperature, pH fall and meat quality in pigs. Meat science (1998) ; 50 (1), s. Hauge Madsen, K. ; Silberg Poulsen, G. ; Fredshavn, J. R. ; Jensen, J. E. ; Steen, P. ; Thorup-Kristensen, K. ; Nielsen, N. E.: Modelling Streibig, J. C. : A method to study competitive and measuring the effect of nitrogen catch crops ability of hybrids between seabeet (Beta on the nitrogen supply for succeeding crops. Plant vulgaris ssp. Maritima) and glyphosate tolerant sugarbeet (B. vulgaris ssp. Vulgaris). Acta agriculturae Scandinavica. Section B: Soil and Brusgaard, K. ; Shukri, N. ; Malchenko, S. N. ; Lohi, O. ; Christensen, K. ; Kruse, T.: Three polymorphic mink, Mustela vison, dinucleotide Tauson, A.-H. ; Chwalibog, A. ; Ludvigsen, J. ; repeats. Animal genetics (1998) ; 29, s. 153 Jakobsen, K. ; Thorbek, G.: Effect of short-term exposure to high ambient temperatures on gas Olsen, A. N. W. ; Dybkjær, L. ; Vestergaard, K. S: exchange and heat production in boars of Cross-suckling and associated behaviour in piglets different breeds. Animal science (1998) ; 66, s. and sows. Applied animal behaviour science Elsgaard, L. ; Andersen, L.: Microbial ethylene Bak Jensen, M. ; Vestergaard, K. S. ; Krohn, C. consumption in peat-soil during ethylene exposure C.: Play behaviour in dairy calves kept in pens : of Begonia elatior. Plant and soil (1998) ; 202, s. the effect of social contact and space allowance. Applied animal behaviour science (1998) ; 56, s. Vajta, G. ; Kuwayama, M. ; Booth, P. ; Holm, P. ; Greve, T. ; Callesen, H.: Open pulled straw (OPS) Petkevicius, S. ; Larsen, M. ; Bach Knudsen, K. vitrification of cattle oocytes. Theriogenology E.; Nansen, P. ; Grønvold, J. ; Henriksen, S. A. ; Wolstrup, J.: The effect of the nematode- destroying fungus Duddingtonia flagrans against Holm, P. ; Booth, P. ; Callesen, H.: Oesophagostomum dentatum larvae in faeces Developmental kinetics of cloned parthenogenetic from pigs fed different diets. Helminthologia preliminary observations. Theriogenology (1998); Thybo, A. K. ; Martens, M.: Development of a Thybo, A. K. ; Martens, H. J. ; Lyshede, O. B.: sensory texture profile of cooked potatoes by Texture and microstructure of steam cooked, multivariate data analysis. Journal of texture vacuum packed potatoes. Journal of food science Steenfeldt, S. ; Müllertz, A. ; Fris Jensen, J.: Nielsen, M. ; Martens, H. J. ; Kaack, K.: Low Enzyme supplementation of wheat-based diets for frequency ultrasonics for texture measurements in broilers : 1. effect on growth performance and carrots (Daucus carota L.) in relation to water loss intestinal viscosity. Animal feed science and and storage. Postharvest biology and technology Steenfeldt, S. ; Hammershøj, M. ; Müllertz, A. ; Jacobsen, H. B. ; Madsen, M. H. ; Christiansen, Fris Jensen, J.: Enzyme supplementation of J.; Hamborg Nielsen, T.: The degree of starch wheat-based diets for broilers : 2 : effect on phosphorylation as influenced by phosphate apparent metabolisable energy content and deprivation of potato (Solanum tuberosum L.) nutrient digestibility. Animal feed science and plants. Potato research (1998) ; 41, s. 109-116 Tauson, A.-H. ; Chwalibog, A. ; Jakobsen, K. ; Romvári, R. ; Szendrõ, Z. S. ; Fris Jensen, J. ; Thorbek, G.: Pattern of protein retention in Sørensen, P. ; Milisits, G. ; Bogner, P. ; Horn, P.; growing boars of different breeds, and estimation Csapó, J.: Noninvasive measurement of body of maximum protein retention. Archives of animal composition of two rabbit populations between 6 and 16 weeks of age by computer tomography. Journal of animal breeding and genetics (1998) ; Jensen, C. ; Lauridsen, C. ; Bertelsen, G.: Dietary vitamin E : quality and storage stability of pork and poultry. Trends in food science & technology Østergaard, S. ; Tind Sørensen, J.: A review of the feeding-health-production complex in a dairy herd. Preventive veterinary medicine (1998) ; 36, Vajta, G. ; Lewis, I. M. ; Kuwayama, M. ; Greve, T. ; Callesen, H.: Sterile application of the open pulled straw (OPS) vitrification method. Cryo- Chwalibog, A. ; Jakobsen, K. ; Tauson, A.-H. ; Thorbek, G.: Heat production and substrate oxidation in rats fed at maintenance level and Jakobsen, H. B. ; Hansen, M. ; Christensen, M. during fasting. Comparative biochemistry and R.; Brockhoff, P. M. B. ; Olsen, C. E.: Aroma volatiles of blanched green peas (Pisum sativum L.). Journal of agricultural and food chemistry Glitsø, L. V. ; Brunsgaard, G. ; Højsgaard, S. ; Sandström, B. ; Bach Knudsen, K. E: Intestinal degradation in pigs of rye dietary fibre with Mogensen, V. O. ; Jensen, C. R. ; Andersen, M. different structural characteristics. British journal N.; Henson, I. E.: Gas exchange and its factorial dependency in field-grown Brassica napus L. European journal of agronomy (1998) ; 9, s. 53-70 Hansen, M. ; Thilsted, S. H. ; Sandström, B. ; Kongsbak, K. ; Larsen, T. ; Jensen, M. ; Sørensen, Krogh Jensen, S. ; Jensen, C. ; Jakobsen, K. ; S. S.: Calcium absorption from small soft-boned Engberg, R. M. ; Andersen, J. O. ; Lauridsen, C. ; fish. Journal of trace elements in medicine and Sørensen, P. ; Skibsted, L. H. ; Bertelsen, G.: Supplementation of broiler diets with retinol acetate, beta-carotene or canthaxanthin : effect on vitamin status and oxidative status of broilers in vivo and on meat stability. Acta agriculturae Scandinavica. Section A: Animal science (1998) ; Viuff, D. ; Hyttel, P. ; Avery, B. ; Vajta, G. ; Sütö, Z. ; Horn, P. ; Fris Jensen, J. ; Sørensen, P. Greve, T. ; Callesen, H. ; Dybdahl Thomsen, P.: ; Csapó, J.: Carcass traits, abdominal fat Ribosomal ribonucleic acid is transcribed at the 4- cell stage in in vitro-produced bovine embryos. commercial meat type chicken during a twenty Biology of reproduction (1998) ; 59, s. 626-631 week growing period. Archiv für Geflügelkunde Hyttel, P. ; Laurincik, J. ; Terkelsen, O. ; Viuff, D.; Fair, T. ; Dybdahl Thomsen, P. ; Hay- Horn, P. ; Sütö, Z. ; Fris Jensen, J. ; Sørensen, Schmidt, A. ; Vajta, G. ; Callesen, H. ; Greve, T.: P.:Growth, feed conversion and mortality of Activation of the ribosomal RNA genes in pre- commercial meat type chicken during a twenty implantation bovine embryos. Reproduction in week growing period . Archiv fïr Geflügelkunde domestic animals (1998) ; 33, s. 331-342 Vajta, G. ; Holm, P. ; Kuwayama, M. ; Booth, P. Streibig, J. C. ; Kudsk, P. ; Jensen, J. E.: A J. ; Jacobsen, H. ; Greve, T. ; Callesen, H.: Open general joint action model for herbicide mixtures. pulled straw (OPS) vitrification : a new way to reduce cryoinjuries of bovine ova and embryos. Molecular reproduction and development (1998) ; Stritzler, N. P. ; Wolstrup, J. ; Eggum, B. O. ; Borg Jensen, B.: Factors affecting degradation of barley straw in sacco and microbial activity in the Kövér, G. ; Romvári, R. ; Horn, P. ; Berényi, E. ; rumen of cows fed fibre-rich diets : II: the level of Fris Jensen, J. ; Sørensen, P.: In vivo assessment supplemental fishmeal. Animal feed science and of breast muscle, abdominal fat and total fat volume in meat-type chickens by magnetic resonance imaging. Acta veterinaria Hungarica Tholstrup, T. ; Sandström, B. ; Hermansen, J. E. ; Hølmer, G.: Effect of modified dairy fat on postprandial and fasting plasma lipids and Hunter, R. H. F. ; Vajta, G. ; Hyttel, P.: Longterm lipoproteins in healthy young men. Lipids 1998 ; stability of the bovine block to polyspermy Journal of experimental zoology (1998) ; 280, s. Andre publikationer (i alt 20)
Tauson, A.-H. ; Chwalibog, A. ; Jakobsen, K. ; Bjerg, B. ; Morsing, S. ; Svidt, K. ; Zhang, G.: Thorbek, G.: Estimation of maximum protein Modelling of air flow through a slatted floor by retention in growing boars of different breeds. CFD. International Conference on Agricultural Energy and protein evaluation for pigs in the Engineering : AgEng, Oslo, 1998 - [Oslo] : NLH, Nordic countries, 997, Research Centre Foulum, Bjerg, B. ; Morsing, S. ; Svidt, K. ; Zhang, G.: Jørgensen, E. ; Kristensen, A. R: EDB letter Measurement and simulation of three-dimensional beslutningen. Landsbladet svin (1998) ; 11 airflow in a livestock test room with two- dimensional boundary conditions. International Tind Sørensen, J. ; Sandøe, P. ; Halberg, N. Conference on Agricultural Engineering : AgEng, (red.): Etisk regnskab for husdyrbrug. - Oslo, 1998 - [Oslo] : NLH, 1998. - s. 105-106 Svidt, K. ; Zhang, G. ; Bjerg, B.: CFD simulation Rosenqvist, E. ; Aaslyng, J. M.: Giv planterne det of air velocity distribution in occupied livestock naturlige klima tilbage. Gartner tidende (1998) ; buildings Proceedings of Room Vent '98, 6. International Conference on Air. Distribution in Rooms, Stockholm, 1998 - Stockholm : Kunggl. Aaslyng, J. M. ; Rosenqvist, E.: Intelligrow, et nyt Klimastyringskoncept. Gartner tidende (1998) ; Booth, P. J. ; Vajta, G. ; Høj, A. ; Holm, P. ; Jacobsen, H. ; Greve, T. ; Callesen, H.: Martens, H. J. ; Kidmose, U. : The use of Production of nuclear transfer calves using quantitative microscopy to characterize processed cytoplasts vitrified by the open pulled straw carrot texture. Polish journal of food and nutrition (OPS) technique. ICAR : Serono Symposium, Callesen, H. ; Greve, T. ; Avery, B.: Embryo Weisbjerg, M. ; Hvelplund, T. ; Friis Kristensen, technology in cattle : brief review. Impact of V. ; Stensig, T.: The requirement for rumen reproductive technology on animal breeding and degradable protein and the potential for nitrogen genetic conservation : proceedings of the Bertebos recycling to the rumen in dairy cows. Proceedings Prize Symposium, Falkenberg, Sweden, 1997 / of the 25. Scientific Conference, AICC-Arusha, Einarsson, S.; Rendel, J., 1998. - s. 19-29 - (Acta 1998 : approaches to increased livestock agriculturae Scandinavica. Section A: Animal production in the 21. century - Morogoro : Tanzania Society of Animal Production, 1998. - s. 110-118 - (TSAP conferences series ; vol. 25) Hyttel, P. ; Fair, T. ; Avery, B. ; Callesen, H. ; Greve, T.: Transcriptional activity and Hyttel, P. ; Greve, T. ; Callesen, H.: ultrastructure in bovine oocytes. 2. Conference of Embryoteknologi : cellebiologien i anvendelse. - the European Society for Domestic Animal [27] s. Status over embryoteknologi og motivation Reproduction in conjunction with the 2. Central European Conference on Animal Reproduction : Veterinærforening for Husdyrreproduktion, 1998. abstracts, 1998, Keszthely, Hungary, 1998. - s. 4 Vestergaard, M. ; Purup, S. ; Riis, P. M. ; Flint, Tind Sørensen, J. ; Sandøe, P. ; Halberg, N. D. J. ; Sejrsen, K.: Insulin-like growth factor-I, (red.): Etisk regnskab for husdyrbrug : bilag til IGF binding proteins and muscle growth in temamøde 1998 på Forskningscenter Foulum. - calves: effects of growth hormone and feeding [Foulum] : Forskningscenter Foulum - (Intern level. Symposium on Growth in Ruminants : basic rapport / Danmarks Jordbrugsforskning ; nr. 103). aspects, theory and practice for the future, Berne, 1998 : proceedings / Blum, J. W. ; Elsasser, T. ; Ertbjerg, P. ; Henckel, P. ; Karlsson, A. ; Melchior Larsen, L. ; Møller, A. J.: Effect of epinephrine and exercise on proteolytic enzyme activity in porcine longissimus muscle. Meat consumption and culture : congress proceedings 44. International Congress of Meat Science and Technology, 1998, Barcelona / Diestre, A. ; Monfort, J. M. : IRTA, 1998. - vol. 2, s. 742-743 Hyttel, P. ; Viuff, D. ; Laurincik, J. ; Avery, B. ; King, W. A. ; Fair, T. ; Dybdahl Thomsen, P. ; Hay-Schmidt, A. ; Vajta, G. ; Callesen, H. ; Ochs, R. L. ; Greve, T.: Ribosomal RNA gene activation in pre-implantation bovine embryos I: Gametes : development and function, Serono Symposia, Rome, 1998 / Lauria, A. . [et al.], 1998. - s. 417-438 Bengtsson, M. ; Lindhard, H. ; Hockenhull, J.: Urea mod kirsebærbladplet og æbleskurv? Frugt Tauson, A.-H. ; Chwalibog, A. ; Ludvigsen, J. ; Jakobsen, K. ; Thorbek, G.: Effect of short-term exposure to high ambient temperatures on heat p Prodction in boars of different breeds. Energy metabolism af farm animals : proceedings of the 14. Symposium on Energy Meatbolism, Newcstle, Co. Down, Northern Ireland, 1997 / McCracken, K. J. ; Unsworth, E. F. ; Wylie, A. R. G. - s. 271- 274 - Wallingford : CAB International, 1998 7. Symposier, møder, medlemskab af råd/udvalg
7.1 KVL-forskere, der har holdt foredrag/seminar på DJF

Merete Fredholm har deltaget i Dina Workshop, 22.-23/10 med foredraget ”Anvendelse af
molekylærgenetiske teknikker hos husdyr
Peter Sandøe har den 4. marts afholdt ”Seminar om etisk regnskab for husdyrbrug”. Seminaret blev
afholdt mellem DJF og KVL på Forskningscenter Foulum
Lars Gjøl Christensen
har holdt to foredrag på DJF i 1998

Lektor Peter Marckmann
har i forbindelse med Workshop ”Forskningscenter for Økologisk
Jordbrug” den 27. oktober 1998 holdt foredraget ”Ernæringskvalitets- og sundhedsmæssige
aspekter” på DJF-Foulum
Lektor Jørgen Eilenberg, Forskningsadjunkt Susanne Vestergaard, Forskningsadjunkt Lene
Thomsen, Annette Bruun J
ensen har holdt foredrag hos DJF i forbindelse med midtvejsevalueringen
af forskningsprogrammet ”Biologisk og Mikrobiologisk bekømpelse af skadevoldere”
(Strukturdirektoratet)
Professor Birger Lindberg Møller holdt foredrag: ”Molekylærbiologiens bidrag til fremtidens
fødevareproduktion” ved den officielle indvielse af Forskningscenter Flakkebjerg den 15. maj 1998
Birgit Jensen, KVL har deltaget i seminaret Biologisk og Mikrobiologisk bekæmpelse af
Skadevoldere med indlægget ”Udvikling af biologisk bekæmpelse til praktisk anvendelse overfor
udsædsbårne og jordbårne sygdomme, specielt i korn” afholdt på Forskningscenter Flakkebjerg den
6. oktober 1998
Professor Poul Hyttel, KVL har afholdt symposium: ”Status over embryoteknologi og motivation
for reproduktionsrådgivning” på DJF
Professor Ove Svendsen, KVL har afholdt foredragene Patologiske undersøgelser og
Toksikopatologi på DJF
7.2 DJF-forskere, der har holdt foredrag/seminar på KVL
Conny Wang Hansen gæstelærer på ph.d.-kurset ”Horticultural Science”

7.3 KVL-medarbejderes medvirken i stillingsbedømmelsesudvalg ved DJF
Docent Ricard Matzen medlem af bedømmelsesudvalg ved seniorforskerstilling ved DJF
Professor Hyldgaard Jensen medlem af bedømmelsesudvalg ved seniorforskerstilling ved DJF

Lektor Jens Wolstrup medlem af bedømmelsesudvalg ved seniorforskerstilling ved DJF
7.4 DJF-medarbejderes medvirken i stillingsbedømmelsesudvalg ved KVL
Adj. professor, seniorforsker Torben Hvelplund medlem af bedømmelsesudvalg ved lektor/adjunkt-
stilling i Kvægproduktion ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed
7.5 DJF-medarbejderes medvirken i ph.d.-bedømmelsesudvalg
Jordbrugsvidenskabelige område

M.Sc. Mochamad Ali
Udvalg:
Seniorforsker Mathias Andersen, DJF
Professor Henry E. Jensen, KVL
Professor Dr. Karl Dörfling, Universität Hamburg
Cand.silv Lars Vesterdal
Udvalg:
Afdelingsforstander Bent Tolstrup Christensen, DJF
Professor J. Bo Larsen, KVL
Konst. professor Maj-britt Johansson, SLU – Alnarp
Cand.agro Birte Boelt
Udvalg:
Afdelingsleder Villy Jørgensen, DJF
Dr. Trygve Aamlid, Apelsvoll Forskningscenter, Grimstad, Norge
Professor Olav Stølen, KVL
Levnedsmiddelområdet
Cand.brom Claus Jensen Weber
Udvalg:
Forstander Kirsten Jakobsen, DJF
Lektor Henrik Stapelfeldt, KVL
Professor Frank Monahan University College, Dublin

7.6 Medlemskab af råd og udvalg med relation til samarbejdet KVL – DJF

Professor Henrik Have, KVL er medlem af programkomiteen for forskningsindsatsen
”Jordbrugsteknik” i regi af Landbrugsministeriet samt medlem af DJF’s forsøgsudvalget for
maskinteknik

Professor A. Skytt Andersen, KVL
er medlem af styregruppen vedrørende forskningsprogram
OPKOT og forskningsprogram Energiminimering i Væksthuse
Forskningsadjunkt Henning Høegh Jensen, KVL er medlem af ekspertgruppe vedr. projekt om
omlægning til økologisk drift
Lektor Lars Stoumann Jensen, KVL er medlem af ekspertgruppe vedr. projekt om omlægning til økologisk drift Professor Viggo Smedegaard, KVL er konsulent for ”Det vertikale netværk for cerealier” Professor Viggo Smedegaard, KVL er medlem af ph.d.-programkommitéen PUK og studieprogramleder i ”The Graduate School for Veterinary and Agricultural Sciences of Denmark”, der er et samarbejde om ph.d.-uddannelse mellem KVL og 13 sektorforskningsinstitutioner i Danmark Lektor Jørgen Eilenberg, KVL er sammen med Annie Enkegaard, DJF og Lars Monrad Hansen, DJF koordinatorer for forskningsprogrammet. Biologisk og Mikrobiologisk bekæmpelse af skadevoldere (Strukturdirektoratet) Lektor Jørgen Eilenberg, KVL har deltaget i et udvalg under Bichel-udvalget, der leverede en rapport om fremtiden for biologisk bekæmpelse inden for planteavl. Koordinator for udvalget er Annie Enkegaard, DJF Lektor Peder Nørgaard, KVL er medlem af fællesarbejdsgruppen for ”Ernæring og Produktion” mellem KVL, DJF og Landskontoret for Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter) Adjunkt Lis Alban, KVL medlem af ekspertgruppe vedrørende vidensyntese om sundhed, dyrevelfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. Arrangeret af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Professor Erik Nymann Eriksen, KVL er medlem af Forsøgsudvalg for Planteskoleplanter ved DJF, afd. for Prydplanter Professor Lars Gjøl Christensen, KVL er medlem af KVL / DJF / LK´s fællesudvalg for Kvæg og KVL / DJF / DS´s fællesudvalg for Svin, Fjerkræforsøgsudvalget og KVL / DJF / LK´s analysegruppe Professor Merete Fredholm, KVL er medlem af Blodtypeudvalget og Svineforsøgsudvalgets arbejdsgruppe for Avl og Genetik Professor Henning Staun, KVL er medlem af Forsøgsudvalget for Svin, Forsøgsudvalget for Heste og Arbejdsgruppe vedr. Svineforskning Lektor Niels Enggaard Hansen, KVL er medlem af DJF´s Pelsdyrforsøgsudvalg Docent Jørgen Pedersen, KVL er medlem af Forsøgsudvalg for Jordbrugsteknik Professor André Chwalibog, KVL er formand for Internationalt Evalueringspanel af Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi, DJF Forskningsprofessor Peter Sandøe, KVL er medlem af arbejdsgruppe nedsat af CEPROS vedr. stalde og produktionssystemer til smågrise mht. fremme af sundhed og velfærd Lektor Pia Haubro Andersen, KVL er leder af Forskerskolen RAPH
Professor Torben Greve, KVL er medlem af DJF´s bestyrelse og formand for Styringsgruppen for
Embryoteknologisk Center, DJF
Professor Jens Peter Nielsen, KVL er medlem af CEPROS arbejdsgruppen vedr. Stalde og
produktionssystemer til smågrise med hensyn til fremme af sundhed og velfærd
Lektor Vibeke Dantzer, KVL er næstformand i Fødevareministeriets Rådgivende Forskningsudvalg
Professor Poul Hyttel, KVL er KVL-repræsentant i styringsgruppen for Embryoteknologisk Center
Seniorforsker og adjungeret professor Poul Sørensen, DJF er medlem af bestyrelsen for ”Netværk
for produktion og sundhed af fjerkræ i u-lande.
Forskningschef Bernt Bech Andersen, DJF er medlem af KVL’s Ph.d.-uddanelseskomite (PUK).
7.7 Møder

Der er afholdt møde om samarbejde mellem KVL og DJF i forbindelse med etablering af
Kvægbrugets Forsøgscenter ved DJF, Foulum
7.8 Andet
B.S. Bennedsen, Henrik Have, H. Nielsen, H.M. Nielsen, KVL har deltaget i OPTIMAL Workshop i
Gilleleje 24.-25. marts

Source: http://www.agrsci.dk/var/agrsci/storage/original/application/cb73b0be76e15952334e69b4a1d5906b.pdf

Microsoft word - standingorders2009-20101 _2_.doc

Approved by Dr. Cohen, D.O._______________________________ Description: Following a hard blow to abdomen (by rock, fist, bicycle handlebar, etc.), an Internal organ such as the spleen or liver may be ruptured and bleed into the abdominal cavity slowly but continuously, and the patient may lose enough blood to develop signs of shock. Physical findings: 1. History of blow to abdomen 2. Symptoms ma

Testo 206 ph meter

Ideally suited to applications in liquid and semi-solid mediaRobust, waterproof and dishwasher-safe protective coverAutomatic final value recognition (Auto-hold)The testo 206 series is ideally suited for applications inThe testo 206-pH1 is specially designed for fast pH checksliquid and semi-solid media. The instruments stand outthanks to the combination of a pH immersion probe and aT

© 2010-2018 Modern Medicine