Microsoft word - embasol houtwormdood.doc

Hoetmer B.V.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Embasol Houtwormdood
IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING
Handelsnaam
Embasol Houtwormdood
Chemische beschrijving/Toepassing
Houtverduurzamingsmiddel met insecticide werking Leverancier
Telefoon in noodsituaties
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, RIVM, tel: 030-2748888 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
Dit product is te beschouwen als een preparaat in overeenstemming met EG-richtlijnen. Naam van bestanddeel
Annex 1-Index nr.
Concentratie Symbolen Waarschuwingszinnen
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte Irriterend voor de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Bevat Permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. EERSTE HULP MAATREGELEN
Algemeen
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit veiligheidsinformatieblad of het etiket tonen). Inademing
Haal bij de blootstellingbron vandaan en breng in de frisse lucht. Dien in geval van bemoeilijkte ademhaling zuurstof toe. Haal in ernstige gevallen medische hulp. Reinig onmiddellijk met ruim water en zeep en trek alle verontreinigde kleding uit. Haal medisch advies indien zich irritatieverschijnselen ontwikkelen. Reinig de kleding vóór hergebruik. Spoel onmiddellijk en zo lang mogelijk met ruim water. Oogleden moeten van de oogbol vandaan worden gehouden om grondige spoeling te garanderen. Tracht altijd medische hulp te verkrijgen. Inslikken
Wek GEEN braken op, vanwege risico voor de ademhaling. Haal medische hulp. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Blusmiddelen
Kooldioxide, watersproeistraal, schuim, poeder Ongeschikte blusmiddelen
Gevaarlijke ontledings- resp. verbran- Hydrogeenchloride, Cyaanwaterstof, Fluorwaterstof, carbon monoxide, nitreuze
dingsproducten
Beschermende uitrusting
Draag adembeschermingsapparatuur met verse luchttoevoer. Andere informatie
Laat afvloeisel van brandbestrijding niet in het riool of in watergangen terecht-komen. Datum van uitgifte:
Opnieuw bewerkt op:
Hoetmer B.V.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Embasol Houtwormdood
MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Persoonlijke voorzorgen
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Milieuvoorzorgen
Voorkom binnendringen in riool of waterlopen. Reinigingsmethoden
Verzamel zoveel mogelijk in een schone container, om af te voeren of (beter) om te hergebruiken. Absorbeer in zand, veeg dit op en doe het in een container om te worden afgevoerd. HANTERING EN OPSLAG
Hantering
De normale voorzorgen bij het omgaan met chemicaliën moeten in acht worden genomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Rook niet inademen. Brand- en explosiepreventie
Opslaan buiten bereik van hitte- en ontstekingsbronnen. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
Blootstellingsgrenzen
Naam van bestanddeel
Voor dit land is geen blootstellinglimiet vastgesteld. Technische beheersmaatregelen
Persoonlijke bescherming
Ademhaling
Houd ademhalingsapparatuur bij de hand. Draag geschikte ademhalingsapparatuur wanneer bij gebruik eventueel aërosol of mist vrij kan komen. Draag bijgeleverd compleet gezichtsmasker met: Filter ABEKP. Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt uit: Neopreen/Nitril. Dicht sluitende veiligheidsbril en gezichtsbescherming gebruiken. Huid en lichaam
Gebruik aanbevolen veiligheidskleding tegen spatten of vervuiling. Reinig de kleding vóór hergebruik. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Verschijningsvorm
Kookpunt/kooktraject (°C)
Smeltpunt/smelttraject (°C)
Vlampunt (°C)
Vlambaarheid
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)
Datum van uitgifte:
Opnieuw bewerkt op:
Hoetmer B.V.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Embasol Houtwormdood
Onderste explosiegrens
Bovenste explosiegrens
Oxiderende eigenschappen
Dampdruk
Temperatuur (°C)
Dichtheid
Temperatuur (°C)
Stortdichtheid
Oplosbaarheid in water
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen Niet bepaald
pH-waarde
Viscositeit
STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Stabiliteit
Bestendig onder aanbevolen bewaar- en hanteercondities (zie sectie 7). Gevaarlijke ontledingsproducten
TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Toxicologische data
Acute toxiciteit, LD50. Oraal rat, mannelijk. > 5,0 ml/kg Prikkeling
Sensibilisatie
Bestanddeel
m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat (permethrin (ISO)) Acute toxiciteit, LD50. Oraal rat. 1479 mg/kg Acute toxiciteit, LD50. Dermaal rat. >2000 mg/kg Acute toxiciteit, LC50. Inhalatie rat. (4uren): >0,599 mg/l Prikkeling
Sensibiliserend
Genotoxiciteit
MILIEU-INFORMATIE
Geen experimentele gegevens over het preparaat als zodanig beschikbaar. De volgende gegevens zijn van toepassing op het/de onderstaande ingrediënt(en). Bestanddeel
m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat Datum van uitgifte:
Opnieuw bewerkt op:
Hoetmer B.V.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Embasol Houtwormdood
Ecotoxicologische data
Acute toxiciteit, 96h-LC50 (Poecilia reticulata), vis: 0,0076 mg/l Acute toxiciteit, 48h-EC50 (Daphnia magna): 0,00017 mg/l Acute toxociteit, 72h-IC50, Algen: 0,5 mg/l INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Gecontamineerde verpakking
INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
JUISTE VERVOERSNAAM
Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g. (Bevat: Permethrin) Landvervoer (ADR/RID)
UN nummer
RID-klasse
ADR-klasse
RID verpakkingsgroep
ADR verpakkingsgroep
Gevaarsaanduiding Nr. 90
TREM-kaart
Zeevervoer (IMDG code/IMO)
UN nummer
IMDG-Verpakkingsgroep III
IMDG-Klasse
Marine pollutant
Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
UN nummer ICAO-TI/IATA-DGR 3082
Bijkomend risico
IATA/ICAO-Klasse
Verpakkingsgroep
WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Symbo(o)l(en)
R-Waarschuwingszinnen
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Bevat Permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. S-Veiligheidsaanbevelingen
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Datum van uitgifte:
Opnieuw bewerkt op:
Hoetmer B.V.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Embasol Houtwormdood
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ V18a-NL Voordat de behandelde ruimten mogen worden betreden door anderen, moet u deze grondig ventileren. Daarna mag men nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven. EG-richtlijnen/
Veiligheidsinformatieblad volgens EG-richtlijn 2001/58/EC. Classificatie gebaseerd op
Annex-1 van EG-directief 67/548/EG/ berekend. OVERIGE INFORMATIE
Deze informatie betreft uitsluitend het bovengenoemde product en behoeft niet te gelden bij gebruik tezamen met (een) ander(e) product(en) of in in enig ander proces. De informatie is naar ons beste weten op dit moment correct en volledig en wordt te goeder getrouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de verantwoordelijkeheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt. De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op grond van onze huidige kennis. Zij geven echter geen garantie van eigenschappen van het product en derhalve kan geen rechtskracht hieraan ontleend worden. In twijfelgevallen verzoeken wij u onze technische dienst te raadplegen. Voor het overige gelden onze Algemene Leverings- en Verkoopsvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Verklaringen m.b.t. R-zinnen in deel 2
Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken Datum van significante herziening
Datum van uitgifte
Datum van uitgifte:
Opnieuw bewerkt op:

Source: http://www.bedrijfshygiene.nl/wp-content/uploads/2012/10/EmbasolHoutwormdood.pdf

aegate.com

Commentary Using Information Technology to Combat Counterfeiting in the EU Gary Noon explains how using information technology to enhance communications can help industry better deliver quality assured medicines The advent of information technology has had a profound course of action for the industry to follow are unlikely impact on industry and the pharmaceutical community is no

southlands.it

TO BE COMPLETED BY NEW AND CURRENT STUDENTS ACADEMIC YEAR: 2012-2013 CLASS ________________ PERSONAL DATA MEDICAL HISTORY Other: Please give details ______________________________________Does your child have or has had any of the following? (If yes please give details)Does your child need any medication during school time? Please attach doctor’s note. Does your child have an

© 2010-2018 Modern Medicine