Hier komt een tekst te staan

Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Beleidsregeling hoofdstuk 2, afdeling 2a, paragraaf 2, APV-regeling Woon- en leefklimaat 2009 Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.
Grondslagen
1. Artikel 174 van de Gemeentewet
2. APV Breda 2004, Hoofdstuk 2, afdeling 2a, paragraaf 2
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
1. Geen.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Ontstaansbron:
Inwerkingtreding:
Voorstel
inwerking-
werkende
datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad
bron bekendmaking
bron bekendmaking
Geconsolideerde tekst van de regeling

De burgemeester van Breda,
Gelet op het bepaalde in artikel 174 Gemeentewet en hoofdstuk 2, afdeling 2a, paragraaf 2 van
de afdeling 2a Woon- en Leefklimaat van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2004;
Overwegende dat het gewenst is beleidsregels vast te stellen als bedoeld in artikel 4.81 van de
Algemene Wet Bestuursrecht ter uitoefening van de bevoegdheid ex. artikel 2.2a.2.5
(weigeringgronden), artikel 2.2a.2.7 (sluiting) en artikel 2.2a.2.9 (intrekkinggronden) APV Breda
2004.
Besluit op grond van het bovenstaande de volgende beleidsregels vast te stellen:
Artikel 1
Begripsbepalingen
1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder verordening: De Algemene Plaatselijke 2. Een inrichting wordt aangemerkt als een growshop als genoemd in artikel 2.2a.2.1 onder a. Daarin substanties, voorwerpen of gegevens, die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep, worden bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, aangeleverd, verstrekt, vervaardigd of voorhanden. Hierbij gaat het om producten zoals (niet-limitatief):  Luchtfilters / koolstoffilters  Dompelpompen  PH/EC meters  Groei- en bloeimiddelen  Tijdschakelaars  Luchtbevochtiging apparatuur  Verwarmingselementen / kachels  Luchtfilters / koolstoffilters  Hygrometers  Ventilatoren / airco’s  Hennepzaad b. Uit de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dan wel daar een redelijk vermoeden toe bestaat, dat de deze substanties, voorwerpen of gegevens worden bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, aangeleverd, verstrekt, vervaardigd of voorhanden zijn ten behoeve van het faciliteren van de hennepteelt. Dit kan blijken uit de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of uit feiten en omstandigheden, zoals (niet limitatief): i. Het assortiment bestaat uitsluitend of hoofdzakelijk uit de onder punt a genoemde substanties, voorwerpen of gegevens; ii. de aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal gerelateerd aan de teelt van iii. reclame uitingen gerelateerd aan de teelt van hennep; iv. presentatie en inrichting gerelateerd aan de teelt van hennep; v. verkoop van de producten uitsluitend of overwegend via een kasstelsel. 3. Een inrichting wordt aangemerkt als een smart- en/of headshop als genoemd in artikel 2.2a.2.1, onder a, indien daarin uitsluitend of in overwegende mate worden verkocht: a. diverse niet traditionele genotsmiddelen. Dit zijn genotsmiddelen bedoeld om veranderingen teweeg te brengen in de gemoedstoestand of de geestelijke functies (stimulerend, kalmerend of hallucinerend) en die niet vallen onder de werking van de Opiumwet, de Wet op de Geneesmiddelen, Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën, zoals (niet limitatief): i. Ecodrugs: hieronder vallen alle rechtstreeks uit de natuur afkomstige producten met bewustzijnsbeïnvloedende werking. Het gaat om planten en kruiden (of mengsels daarvan) waarvan de hallucinogene, rustgevende of stimulerende werking vaak al eeuwenlang bekend is (valeriaan, ginseng, guarana). ii. Smartproducten: hieronder vallen de middelen die samengesteld zijn uit verschillende stoffen. Ecodrugs kunnen dus ook onder de categorie smartproducten vallen wanneer er andere stoffen aan zijn toegevoegd of wanneer ze in geconcentreerde of geëxtraheerde vorm zijn verwerkt. Een smartproduct kan ook chemisch van aard zijn. De werking van de smartproducten kan zeer uiteenlopen:  Sterk stimulerende middelen: Dit zijn middelen die vanwege hun opwekkende werking worden gebruikt. In de smartshop worden zij wel als legale XTC of amfetaminevervangers gepresenteerd onder namen als Herbal Ecstacy, E-Booster, Kryptonite en Cloud Nine. Deze producten bevatten in veel gevallen guarana. Bij deze stoffen bestaat een dosis-effectrelatie, wat betekent dat het effect afhankelijk is van de hoogte van de dosering.  Lichtopwekkende en/of euforiserende middelen en afrodisiaca: In deze producten worden veelal kruiden als yohimbe en demiana verwerkt;  Energiedrankjes:  Vitaminen, mineralen en voedingssupplementen: Deze producten worden ook wel smart nutrients genoemd en bevatten stoffen als anti-oxidanten, choline en aminozuren. Ze zouden bij gebruik een verhoogde algemene gezondheid bewerkstelligen. b. en/of artikelen die verwant zijn met de hasjcultuur, zoals (niet-limitatief):  jointvloeipapier  Lectuur gerelateerd aan de drugscultuur  Versnijdingsmiddelen (zoals cafeïne) c. Indien het assortiment van een inrichting niet uitsluitend maar in overwegende mate bestaat uit de onder a bedoelde genotsmiddelen en/of onder b bedoelde artikelen, wordt een inrichting aangemerkt als een smart- en/of headshop indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de inrichting als zodanig wordt geëxploiteerd. Dit kan blijken uit de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of uit feiten en omstandigheden, zoals (niet limitatief):  Reclame uitingen;  Naam van de inrichting, veelal gerelateerd aan de drugscultuur  Presentatie en inrichting van de inrichting,
Artikel 2
Weigeringgronden
1. De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in artikel 2.2a.2.5 indien de
exploitant of leidinggevende(n) niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt of in enig opzicht van slecht levensgedrag is; 2. De burgemeester weigert in ieder geval de vergunning op grond van de in artikel 2.2a.2.5, onder g,van de verordening genoemde weigeringsgrond indien: a. het een inrichting betreft behorende tot de categorie smart- en headshops of de categorie growshops en binnen een straal van 300 meter van de inrichting twee of meer andere inrichtingen behorende tot één van deze twee categorieën zijn gevestigd. het een inrichting betreft behorende tot de categorie belshops en internetcafé’s en binnen een straal van 300 meter van de inrichting twee of meer andere inrichtingen behorende tot deze categorie zijn gevestigd. 3. De burgemeester weigert in ieder geval de vergunning op grond van de in artikel 2.2a.2.5, onder d, van de verordening genoemde weigeringsgrond indien: a. de directe omgeving van de inrichting bestaat uit bebouwing die uitsluitend of in overwegende mate is bestemd voor bewoning; het een tussen woonwijken gelegen winkelgebied van geringe omvang betreft. Hiertoe worden in ieder geval gerekend de winkelstrips in de navolgende straten: Tielrodestraat, Nederbrakelstraat, Moerbekestraat; Hooghout, Epelenberg, Hoogeind, Lage Kant; 4. De burgemeester weigert in ieder geval een vergunning op basis van de in artikel 2.2a.2.5, lid 1, sub h, van de verordening genoemde weigeringgrond indien binnen een straal van 250 meter van de inrichting een school of jongerencentrum is gevestigd. 5. De burgemeester weigert de vergunning indien het aantal inrichtingen als bedoeld in artikel 2.2a.2.2, lid 2, wordt overschreden. 6. Met toepassing van de onder 2.2a.2.5 van de verordening genoemde weigeringgronden houdt de burgemeester verder rekening met: het karakter van de straat en de wijk waarin de inrichting is gelegen of zal zijn gelegen; de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van de inrichting; de concentratie van de inrichtingen in een bepaald gebied; de wijze van bedrijfsvoering van de exploitant of beheerder van de inrichting in deze of andere inrichtingen; de wijze van exploitatie van de inrichting in het verleden, voor zover de exploitant en beheerder onveranderd is gebleven;
Artikel 3
Sluiting
Sluiting van een inrichting op grond van artikel 2.2a.2.7 van de verordening geschiedt in principe voor de periode van 6 maanden. De burgemeester stelt een andere sluitingstermijn vast indien de omstandigheden daar zijn inziens aanleiding toe geven. Artikel 4
Slotbepaling
Deze beleidsregeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt onder gelijktijdige intrekking van de huidige beleidsregeling Woon en leefklimaat van 13 oktober 2009.

Source: http://www.breda.nl/system/files/artikelen/consolidatie_beleidsregeling_afdeling2a_paragraaf2_apv_2011.pdf

Standard format hopkins cv 2013-

CURRICULUM VITA Academic Rank: Assistant Professor Current Position: Assistant Professor, Anderson University Department/School: School of Nursing Educational Background Mercer University Expected 2015 Emory University (Highest honors) Clemson University (Summa Cum Laude) 2009 Licensure and Certifications South Carolina Board of Nursing License # 179

Prweek awards 2014 shortlist revealed - prweek us

PRWeek Awards 2014 shortlist revealed Click here for more info about the PRWeek Awards. Arts, Entertainment & Media Campaign of the Year -DKC and Clive Davis: Clive Davis: The Soundtrack of My Life -H+M Communications and Universal Pictures: All About the Minions: Despicable Me 2, Minions and More Minions – From Minion Mania to Minion Dominion -Ketchum and Gillette: Gillett

© 2010-2018 Modern Medicine