Microsoft word - nagekomen technische vragen 17-10-2011.doc

lNagekomen vragen door raadsfracties over de Programmabegroting
2012-2015
met reactie college 20 oktober 2011
Nr. Van Wie
Programma 5, Maatschappelijke ondersteuning
Al gestelde en beantwoorde vragen:
Blz 50 (vraag IPV)
Bij herbeoordeling eigen bijdrage en eigen betalingssystematiek staat dat wordt
nagegaan of individuele voorzieningen van de WMO meer begrensd kunnen
worden voor mensen met hoge inkomens.
Komt er een inkomenstoets? Zo ja, zijn daar uitvoeringskosten mee gemoeid?
Welke grens wordt gehanteerd tav “hoog inkomen”?
Reactie college: Binnen het huidige beleid van de gemeente wordt al een
inkomensgrens gehanteerd bij de verstrekking van vervoersvoorzieningen, met
uitzondering van het collectief vraagafhankelijk vervoer(Regiotaxi). De
inkomensgrens is gelijk aan 1,5 keer het van toepassing zijnde netto inkomen voor
de Wet werk en bijstand inclusief vakantietoeslag.
Voor wat betreft de Regiotaxi wordt regionaal bijeenkomsten voorbereid om te
komen tot afstemming over maatregelen ter beheersing van de kosten van de
Regiotaxi. Eén van de maatregelen daarbij is het invoeren van een inkomensgrens
voor gebruik regiotaxi tegen gereduceerd Wmo-tarief. Afstemmingsoverleg zal naar
verwachting begin 2012 worden opgestart.
Het hanteren van een inkomensgrens van 1,5 keer de norm Wet werk en bijstand is
bij een vervoersvoorziening geaccepteerd. Boven deze grens is de auto en
daarmee vergelijkbare voorziening algemeen gebruikelijk verklaard.
Bij de andere individuele voorzieningen is het hanteren van een inkomensgrens
nog niet algemeen geaccepteerd. Artikel 4.2 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning lijkt mogelijkheden te bieden om te kijken naar de financiële
mogelijkheden van de aanvrager. Maar of dit ook wettelijk en juridisch
daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort en wat dit betekent voor de
uitvoeringskosten vergt een gedegen onderzoek. Hiervoor wordt in 2012 capaciteit
vrij gemaakt.
Blz. 50, Herbeoordeling eigen bijdrage (vraag CDA)
Hoe staat het met het onderzoek naar het meer begrenzen van individuele
voorzieningen van de Wmo voor mensen met hoge inkomens?
Reactie college: zie antwoord bij vorige vraag.
Vraag in forum 13 oktober 2011:
Zijn de besparingen voor 2012 al ingeboekt?

Reactie college:

De besparingen van € 30.000 zijn in de begroting voor 2012 al ingeboekt. Dit jaar
wordt specifiek op het onderdeel kleine woningaanpassingen nog bekeken of de
verruiming van gebruikelijke voorzieningen tot beperking van de verstrekkingen kan
leiden, waarmee naar verwachting het grootste deel van de bezuiniging behaald
kan worden. In 2012 vindt een bredere oriëntatie plaats op het verstrekkingen
beleid en dit kan tot verdere besparingen leiden. Overigens is over 2011 ook een
lagere uitgave voor WRV voorzieningen te verwachten van ca. € 10.000.
Nr. Van Wie
Paragraaf C, Onderhoud kapitaalgoederen
Onder aan pagina 81: Asfaltonderhoud, herstraat en andere werkzaamheden
aan wegen en fietspaden in 2012
Waarom moet de Leuvenheimsestraat in 2012 voorzien worden van een nieuwe
deklaag asfalt. Deze straat – vanaf boerderij Dooper zonder aanwonenden- is twee
jaar geleden volledig gerenoveerd en verkeert in optimale staat, zeker voor een
weg met een secundaire verkeersfunctie die eigenlijk in aanmerking zou komen
voor een gesloten verklaring.
Reactie college:
De Leuvenheimsestraat is per abuis vermeld bij de wegen die in 2012 van een
nieuwe asfalt deklaag worden voorzien.
Bij de weginspectie van dit jaar zijn in de Leuvenheimsestraat enkele schades aan
het wegdek aangetroffen. Deze schades waren echter terug te leiden naar
gebreken bij het in 2009 uitgevoerde asfaltwerk aan deze straat. Het herstel van de
schades viel binnen de garantieperiode en is inmiddels door de aannemer
uitgevoerd. Er zijn aan de Leuvenheimsestraat geen werkzaamheden voor 2012
meer voorzien.
Paragraaf E, Bedrijfsvoering
Reeds gestelde en beantwoorde vragen:
Blz. 92:
Citaat: In het projectplan zijn hiervoor 1.130 interne uren geraamd. In de financiële
raming van het project zijn hiervoor geen middelen opgenomen. Deze uren zijn
gedeeltelijk gevonden binnen de bestaande capaciteit van de organisatie.
Vraag: Waarom worden deze uren niet financieel gemaakt? U hanteert deze
methode wel bij de IJsselsprong. (In 2010 is er een voorziening getroffen van
€ 320.000 ter dekking van de kosten ambtelijke ureninzet )
Reactie college:
Het krediet van het gemeentehuis is vanaf het begin (sinds 2006) opgesteld zonder
het financieel maken van de interne uren. Met externe uren voor bijvoorbeeld
projectbegeleiding is wel rekening gehouden binnen de raming. Het college heeft
deze raming over genomen en daarmee ook gekozen voor het niet financieel
maken van de interne uren. Wanneer de interne uren (zie vraag 45) wel financieel
gemaakt worden, leidt dit tot een extra claim op het krediet en gaat dit ten koste van
de kwaliteit van de investering.
Blz. 92:
Vraag:
Is er een maximum gesteld aan het aantal geraamde uren tbv het project? (dus
max. 1130 interne uren?)

Reactie college:
Het gaat hier om een raming en niet om een grens aan de inzet van interne uren.
Het aantal uren van 1130 uren is een zo goed mogelijke inschatting gebaseerd op
de taken die gerealiseerd moeten worden. Er wordt door het projectmanagement
op gestuurd om het geraamde aantal uren niet te overschrijden. Wanneer blijkt dat
de ureninzet tot problemen leidt wordt dit besproken in de projectorganisatie en het
MT en wordt er naar een passende oplossing gezocht (prioritering /fasering van
werkzaamheden).


Nr. Van Wie
Vragen
Extra vraag n.a.v. reactie college op nr. 44 en 45.

Inleiding:
Bij efficiënt ontwerp en uitvoering van processen zijn een vast aantal mensen voor
standaard activiteiten nodig.
Die uren kunnen dus niet zo maar vrij uitgewisseld worden met projecten.
In dat geval zullen projecten apart begroot moet worden, dus inclusief de
benodigde uren.
Vraag 1.
Kunt u aangeven hoeveel ambtelijke uren er zijn er besteedt, sinds mei 2010, aan
het "project nieuwe gemeentehuis".?
Graag zien we deze uren gekapitaliseerd.
Vraag 2.
Als er ambtenaren vrij zijn gemaakt of nog vrij gemaakt worden om deel te nemen
aan dit project, wilt u aangeven ten koste van welke producten dit is gegaan, dan
wel dit zal gaan?
Graag zien we deze uren ook gekapitaliseerd.
Vraag 3.
Hoeveel uren zijn er totaal begroot vanaf mei 2010 voor dit project?
Graag zien we deze uren ook gekapitaliseerd
Reactie college tav de 3 vragen:
In het projectplan is bij het onderdeel personele capaciteit het volgende
opgenomen. “Bij het opstellen van de financiële ramingen is in het verleden geen
rekening gehouden met interne uren. In het jaarplan van 2010 is geen capaciteit
gepland voor het project gemeentehuis. Interne uren moeten zoveel mogelijk
binnen de bestaande tijd voor vakinhoudelijk interne advisering (reguliere taken)
gezocht worden”.
Exclusief de projectleider/afdelingsmanager zijn er in 2010 en 2011 in totaal ruim
806 ambtelijke uren aan het project besteed. Deze uren worden niet gekapitaliseerd
en toegeschreven aan het project, omdat ambtelijke kosten structureel (jaarlijks
terugkerend) zijn en zich daardoor niet lenen om in een reeks van jaren af te
schrijven.
Als uren niet besteed waren c.q. gaan worden aan het gemeentehuis, dan waren
en worden de uren aan een veelsoortigheid van taken besteed. Per situatie wordt
dan binnen de betreffende afdeling beoordeeld of de ureninzet voor het
gemeentehuis leidt tot onacceptabele gevolgen voor de overige producten en hoe
deze beperkt kunnen worden.

Subsidieplafonds
Pag. 124, Stichting Rhienderoord Jaarlijks wordt 550.000 euro subsidie verstrekt en nu ' winst’ gemaakt. E.e.a. wordt dan van elkaar afgetrokken en teruggestort. Deze terugstorting is echter niet terug te vinden in de baten, maar zoals we begrepen hebben in de jaarrekening zichtbaar. Het gebouw en de grond zijn in eigendom van de gemeente. Wat wordt er van die 550.000 euro subsidie gedaan? Hoe is daar controle op? Hoeveel winst is er vorig jaren gemaakt. Is dit daadwerkelijk teruggestort? Waarom wordt de subsidie het jaar daarna niet minder als blijkt dat winst structureel is? Nr. Van Wie
Vragen
Worden er personeelskosten betaald vanuit de subsidie. Is daar een besparing op
mogelijk?
Is er ook schoolzwemmen en wordt dit duurder als de subsidie wegvalt en
schoolzwemmen ingehuurd moet worden?

Reactie college:

- Het subsidie 2012 voor de Stichting Rhienderoord (Stichting) bedraagt (afgerond)
€ 550.000. Dit bedrag wordt (voorafgaand aan de uitbetaling) verrekend met de
huur voor de totale accommodatie, die voor 2012 (afgerond) € 375.000 (incl. BTW)
bedraagt. Het resterende subsidiebedrag is bestemd voor het exploiteren van zowel
het zwembad, als de sportzaal.
- Controle op de besteding van de subsidie vindt plaats conform de uitvoering van
de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening (ASV). Dit begint met een
begroting en activiteitenplan die door de Stichting worden opgesteld. Deze worden
door ons beoordeeld, waarna een (voorlopige) subsidiebeschikking wordt
verstuurd. Halfjaarlijks (situatie per 1 juli) rapporteert de Stichting over de
voortgang. Na afloop van het subsidiejaar stelt de Stichting een jaarrekening en
jaarverslag op. De jaarrekening en het jaarverslag worden (financieel) getoetst in
een eindgesprek en door een financieel deskundige. Daarna vindt de definitieve
subsidievaststelling plaats. Gedurende het subsidiejaar vindt tweemaal bestuurlijk
overleg plaats (bestuur Stichting – wethouder) en periodiek ambtelijk overleg met
de bedrijfsleider (éénmaal per 6 á 8 weken).
- Bij organisaties die grotendeels van subsidie afhankelijk zijn, is geen sprake van
winst, maar van een lager exploitatietekort (tov. de raming) waardoor het subsidie
na afloop van de subsidieperiode lager kan worden vastgesteld. Na jaren van licht
stijgende exploitatietekorten heeft de Stichting vanaf 2008 een daling van het
exploitatietekort kunnen bewerkstelligen. Dit heeft in 2008 niet geleid tot een lagere
vaststelling van de subsidie, omdat de Stichting op dat moment een negatief eigen
vermogen kende. Op grond van de bepaling van de ASV mag de Stichting een
eigen vermogen opbouwen, ter grootte van 10% van het totaal van uitgaven in enig
jaar. Het eigen vermogen is bedoeld om tegenvallers in de exploitatie op te vangen,
zodat niet direct een hogere subsidie noodzakelijk is. Het maximaal toegestane
eigen vermogen van de Stichting was na het resultaat van de exploitatie in 2008
niet bereikt, waardoor er geen terugvordering heeft plaatsgevonden. In 2010 is een
bedrag van (afgerond) € 48.000 teruggevorderd, omdat het exploitatieresultaat van
2009 zodanig was, dat na aanvulling van het eigen vermogen tot het maximaal
toegestane bedrag, het subsidiebedrag lager is vastgesteld. Dit geld is ook
daadwerkelijk ontvangen en aan de Algemene Middelen van de gemeente
toegevoegd.
- Hiervoor hebben wij al aangegeven, dat er sprake was van een jarenlange
toename van het exploitatietekort. Sinds 2008 is daar een kentering in gekomen. In
2009 werd de exploitatie van de sportzaal aan de Stichting toevertrouwd. Afspraak
daarbij is geweest, dat enige jaren van gewenning worden toegepast om zicht te
krijgen op de (structurele) ontwikkeling van de exploitatie van de sportzaal. In het
eerste jaar werd een lager exploitatietekort gerealiseerd en een deel van het
subsidie (€ 47.000) terugbetaald. In 2010 werd in de begroting al een lager
subsidiebedrag voor de Stichting beschikbaar gesteld. Het budget is toen met
€ 30.000 verlaagd. In 2010 werd ook een lager exploitatietekort bereikt, maar
minder hoog dan in 2009. Met het oog op het lager beschikbaar gestelde
subsidiebedrag paste dit ook in het beeld. Aan de Stichting is toegestaan om een
bestemmingsreserve aan te leggen, deels ten laste van het lagere exploitatietekort
2010 en deels door (een deel van het vrije) eigen vermogen van de Stichting
hiervoor te gebruiken. Met deze bestemmingsreserve is een kwaliteitsverbetering
aan de zwemaccommodatie uitgevoerd. Daarbij hebben wij de voorwaarde gesteld,
dat deze verbetering tot een lager energieverbruik (en daarmee lagere
exploitatiekosten) moet leiden. De activiteiten van de Stichting (exploitatie van
Nr. Van Wie
Vragen
zwembad en sportzaal) bevinden zich op een markt die bedrijfseconomisch nu niet
direct als bijzonder stabiel valt aan te merken. Voor 2012 wordt de indexering van
de subsidie (ca. € 5.000) stopgezet. Daarnaast is voor 2012 aan de Stichting een
bezuinigingsopdracht van 5% (ca. € 28.500) opgelegd. Daarmee is het werkelijk
beschikbare budget voor 2012 voor de Stichting sinds 2010 met ruim € 63.000
verlaagd (2010 € 30.000, 2012 € 5.000, 2012 € 28.500).
- De exploitatie van de Stichting bestaat voor een groot deel uit personele kosten.
De Stichting heeft in de afgelopen jaren een aantal efficiency maatregelen getroffen
rond de inzet van personeel. Daarbij rekening houdend met de wettelijke
verplichtingen met betrekking tot voldoende toezicht tijdens het gebruik van het
zwembad. De personele component voor de sportzaal is bij de overdracht van het
beheer en de exploitatie gebaseerd op efficiency (synergievoordelen).
- Subsidie op schoolzwemmen is door uw raad een groot aantal jaren geleden
beëindigd. De school die nu nog gebruik van maakt van schoolzwemmen (=natte
gymles), doet dit in plaats van de gebruikelijke gymlessen en via een bijdrage van
de school/ouders van de leerlingen.
P. 124, Stg. Bibliotheek Brummen en Voorst
Vraag in forum 13 oktober 2011:
Graag een afschrift van de brief die het college naar de bibliotheek heeft gestuurd
en hoe is de afhandeling van de motie verlopen?
Reactie college:
De afschriften van de brieven die aan het bestuur van de bibliotheek zijn verstuurd,
treft u als bijlagen aan.
Over de afhandeling van de motie door het college valt het volgende aan te vullen.
Nadat de brief van 2 december 2010 is verstuurd, heeft begin 2011 een overleg
plaats gevonden op ambtelijk/directieniveau. Onderwerp van overleg waren de
huisvesting van de beide bibliotheekvestigingen, de bezuinigingen die de gemeente
Voorst oplegde aan de bibliotheek en de besluitvorming in onze gemeente. Deze
drie onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden en maken het geheel tot een
complexe materie. In de tussenliggende periode heeft op ambtelijk niveau een
brede verkenning plaats gevonden naar de mogelijkheden tot besparingen. Er is
onder meer gesproken met de gemeenten Voorst en Zutphen en de provincie. Op
11 augustus 2011 vond een overleg plaats tussen wethouder en bestuur van de
bibliotheek, waarin de huisvesting, de bezuinigingen in Voorst en de besluitvorming
in onze gemeente op de agenda stonden. Naar aanleiding daarvan is afgesproken
om ten aanzien van de bezuiniging in onze gemeente nog een vervolgafspraak te
maken. Een vervolgafspraak was gepland op 31 oktober 2011, maar is inmiddels
verplaatst naar 14 november 2011.
Bijlage 9, Effecten versobering en fasering
blz 141, nr 21 “Muziekonderwijs van 2 naar 1 uur en minder voor muziekverenigingen” 1. U heeft aan de muziekverenigingen medegedeeld dat u vanaf 2012 in totaal 25.000 euro zou bezuinigen. Waarom is dit niet gecommuniceerd met de verenigingen en welk inzicht heeft geleid tot die veel hogere bezuiniging? 2. De muziekverenigingen krijgen aanzienlijk minder dan de 35.000 euro die wordt opgevoerd vanaf 2013 en opvolgend jaren. Nr. Van Wie
Vragen
Vraag: Hoeveel krijgen de muziekverenigingen jaarlijks gezamenlijk,
inclusief het deel dat ze ontvangen van Musica Allegra? 3. Er is een regeling tussen Musica Allegra en de muziekverenigingen, dat er door Allegra een korting wordt gegeven aan muziekverenigingen op lessen die door een docent is verbonden aan Allegra. Vraag: Klopt het door vanwege de versobering dat Musica Allegra deze regeling niet meer kan nakomen? Vraag: zo ja, heeft u inzicht in de gevolgen voor de muziekverenigingen in financiële zin? 4. Zijn de muziekverenigingen in staat gesteld om op de begroting te reageren? We hebben ze nl. niet bij het forum gezien
Reactie college:

1. In september 2010 hebben alle verenigingen schriftelijk een aankondiging
gekregen van de voorgenomen bezuinigingen en de mogelijkheid om hierover in te
spreken. Direct na de besluitvormende raadsvergadering van 4 november 2010 zijn
alle organisaties opnieuw geïnformeerd over de besluitvorming.
Dit jaar zijn de organisaties niet opnieuw geïnformeerd. De verzonden brieven treft
u als bijlagen aan.
Aan alle ontvangers van instandhoudingsubsidies is in 2010 per brief meegedeeld,
dat in 2012 een totaalbedrag van € 25.000 zal worden bezuinigd. Dit bedrag van
€ 25.000 wordt dus niet alleen op de muziekverenigingen bezuinigd, maar op alle
instandhoudingsubsidies. Er is dus geen sprake van een hogere bezuiniging.
2. Het is ons niet helemaal duidelijk waar u op duidt bij de benoeming van het
bezuinigingsbedrag van € 35.000 voor muziekverenigingen vanaf 2013. Wij nemen
aan dat u hiermee doelt op de verlaging van het budget voor het muziekonderwijs
op de basisscholen. Uw raad heeft besloten het aantal AMV-lessen per week per
basisschool van 2 uur naar 1 uur per week terug te brengen. Dit leidt tot een
(ingeboekte) bezuiniging van € 35.000. Op basis hiervan is met Musica Allegra
(muziekschool) een nieuw contract afgesloten voor het verzorgen van 1 AMV-les
per week per basisschool. Voor de goede orde merken wij nog op, dat tussen
Musica Allegra geen subsidierelatie bestaat, maar dat het muziekonderwijs wordt
ingekocht (via de dienstverleningsovereenkomst)
Dit staat geheel los van subsidiëring van de muziekverenigingen.
De (4) muziekverenigingen in de gemeente Brummen ontvangen ieder jaarlijks een
instandhoudingsubsidie. Dit kunt u terugvinden in de “Nadere beleidsregels
subsidieverstrekking Samenleving”. Voor 2011 was dit een totaalbedrag van ca.
€ 20.500.
3 In de vorige dienstverleningsovereenkomst (looptijd tot 01-08-2011) tussen de
gemeente Brummen en Musica Allegra was de ondersteuning aan de
muziekverenigingen in de gemeente Brummen opgenomen. Musica Allegra leverde
volgens die overeenkomst 1 uur per week aan de afzonderlijke muziekverenigingen
ondersteuning. Tijdens het overleg over de verlenging van de
dienstverleningsovereenkomst kwam naar voren, dat Musica Allegra in het kader
van deze ondersteuning een financiële vergoeding aan de muziekvereniging
verstrekte en daarnaast korting gaf op muzieklessen van leden van de
muziekvereniging. Eén en ander is niet conform de dienstverleningsovereenkomst
en op deze wijze ook nimmer door Musica Allegra aan ons kenbaar gemaakt. Wij
hebben Musica Allegra bij de contractverlenging ook op dit afwijkende handelen
gewezen en ons ongenoegen daarover kenbaar gemaakt. In de inmiddels nieuw
afgesloten dienstverleningsovereenkomst is de ondersteuning van
muziekverenigingen ook niet meer aan Musica Allegra opgedragen. De
ondersteuning van de muziekverenigingen vindt vanaf 2012 plaats door de inzet
Nr. Van Wie
Vragen
van de combinatiefunctionaris. Met de culturele organisaties in onze gemeente,
inclusief de muziekverenigingen, wordt de invulling van de combinatiefunctionaris
vorm gegeven. Het budget dat hiervoor eerder beschikbaar was in de
dienstverlening van Musica Allegra (€ 25.000) wordt hierbij ingezet. Daarbij is het
niet de bedoeling dat op enigerlei wijze aanvullende geldstromen ontstaan.
4. Zie ook beantwoording van vraag 1.

Bijlage 11, Groslijst denkrichtingen
Vraag in forum 13 oktober 2011:
Graag groslijst van bedragen te voorzien.
Reactie college:
1. Verdere afbouw ambtelijke organisatie. Dit kan alleen op basis van, van te voren aan te geven, takenreductie. In principe zijn dan alleen salariskosten in te verdienen omdat de overhead kosten nagenoeg zullen blijven bestaan. Takenreductie die tot gedwongen formatieafbouw zal leiden, zal extra frictiekosten met zich mee brengen. 2. Belasting verhogen slaat alleen op de OZB, er van uit gaande dat de voorgenomen stijging toeristenbelasting per 2012 doorgaat. 1% OZB is afgerond € 30.000. 3. Na de al ingeboekte bezuiniging van 5% en de indexeringstop tot en met 2014 wordt er aan de bibliotheek nog een subsidie verstrekt van ruim € 410.893 (zie bijlage 3, blz. 124). Wat hierop verder bezuinigd kan worden hangt af van wat we van het bibliotheek vragen in de naaste toekomst. Het college houdt in dit kader rekening met een transitie van het bibliotheekwerk naar een kenniscentrum. Verder is de behoefte aan huisvesting een belangrijk aspect in de kosten van het bibliotheekwerk. 4. De gepresenteerde groslijst is de lijst van vorig jaar. Ten aanzien van het onderwerp Centrumplan Eerbeek is sindsdien het unanieme raadsbesluit tot eenmalige financiële ondersteuning van de ontwikkeling van het centrum van Eerbeek genomen. Bij de besluitvorming rond de kosten van de infrastructuur is rekening gehouden met een versobering. De uiteindelijke kapitaallasten zijn daardoor gedaald van € 244.000 naar € 178.000. Gezien deze aspecten had dit onderwerp eigenlijk van de groslijst in de begroting 2012-2015 af gemoeten. 5. Ten aanzien van de verbouw van het gemeentehuis zijn inmiddels de plannen uitgewerkt met de 6 miljoen als randvoorwaarde. Het aanbestedingstraject is inmiddels opgestart. 6. IHP.Tussen maart 2008 en nu is een besparing op het IHP doorgevoerd., via een verlaging van de prijs per m2 met € 50. Politiek is ingestoken op uitvoering van de afspraken van 1-10-2011. Elke € 1.000 aan structurele verandering van de kapitaallasten betekent een verandering van investeringsniveau met circa € 17.500. 7. Beperken inhuur derden. Dit vereist dat de kwaliteit (competenties) van het personeel in het algemeen zodanig moet zijn, dat de kwaliteiten van in te huren mensen daarmee voldoende kan worden opgevangen. Verder moet de kwantitatieve omvang van de ambtelijke formatie voldoende zijn om alle noodzakelijke/gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren. Dit moet per mogelijke situatie beoordeeld worden. In 2009 was het aandeel van ingehuurd personeel in de totale kosten van het ambtelijk apparaat 22%. In 2010 was dit aandeel teruggebracht tot 16%. 8. Inkoop muziekonderwijs stoppen. Voor het inkopen van muziekonderwijs (nu 1 uur) is vanaf 2012 € 104.256 beschikbaar. 9. Kosten van nieuw beleid zijn opgenomen in bijlage 8. 10. Rhienderoord. Voor het exploitatienadeel voor zowel het zwembad als de sportzaal Nr. Van Wie
ontvangt Rhienderoord afgerond € 550.000. Dit is de bruto subsidiebijdrage. Van dit geld stroomt in 2012 € 314.787 (excl. BTW) terug naar de gemeente als huurinkomsten. De netto subsidielast 2012 is daarmee € 235.000 afgerond. Dit netto bedrag loopt in 2013 en 2014 verder terug omdat de huurkosten wel blijven stijgen conform contract, maar de indexering van de subsidie in die jaren is stopgezet conform de besparingsvoorstellen. 11. Vergaande privatisering richting sportclub Brummen. Het gaat hier dan om de sportvelden, omdat de gebouwen al geprivatiseerd zijn. Precieze bedragen zijn nu niet te geven, dat hangt mede af van wat de sportclub zou willen/kunnen. 12. SWB. In 2012 bedraagt het normale budget voor de SWB € 864.590 (zie

Source: http://www.brummen.nl/fileadmin/user_upload/Communicatie/Afbeeldingen_website/bestuur_en_politiek/Nagekomen_technische_vragen_17-10-2011.pdf

m.whiteville.com

Whiteville City Schools Homerooms Central Middle Fowler, Room 103-8 Kinlaw, Tyrell Kirk, River Moore, Anfernee Patterson, Victoria Maya Campbell, Victoria Dun-ria Torres Maldonado, Hydeia Bella Rogers, James Spaulding, Priest, Felicia Steele, Chante can, Carmen Inman, John son, Caterina Torelli, Erika Ward, Gary Strickland III, Savannah Marquisha Todd, Ericka Ver-McGougan, Raeann

Tegdn, sensitivity reducing ingredient for nitrocellulose based propellants

TEGDN, Sensitivity reducing ingredient for nitrocellulose based Propellants Jaana Suuronen, EURENCO Vihtavuori, Ruutitehtaantie 80, FI-41330 VIHTAVUORI, 1. Background Nitroglycerin is an important and widely used component of explosive materials. In double base propellants it is a main component in addition to nitrocellulose and stabilizers. However, Nitroglycerin is dangerous to ha

© 2010-2018 Modern Medicine