Microsoft word - evr-konv-anti doping.doc

Council of Europe
Conseil de l’Europe
Savjet Evrope


EVROPSKA KONVENCIJA
PROTIV DOPINGOVANJA U SPORTU
EVROPSKA KONVENCIJA
PROTIV DOPINGOVANJA U SPORTU
Dr`ave ~lanice Savjeta Evrope, ostale dr`ave potpisnice Konvencije o evropskoj kutlurnoj saradnji i ostale potpisnice ovog dokumenta; Smatraju}i da je cilj Savjeta Evrope da postigne jedinstvo me|u ~lanicama radi o~uvanja i unaprije|enja ideala i na~ela koji su njihovo zajedni~ko naslije|e i olak{avanja njihovog ekonomskog i dru{tvenog napretka; Svjesne ~injenice da sport treba da igra zna~ajnu ulogu u za{titi zdravlja, u moralnom i fizi~kom vaspitanju i obrazovanju i u unaprije|enju me|unarodnog razumijevanja; Zabrinute zbog sve ve}e upotrebe sredstava i metoda za dopingovanje od strane sportista u svim sportovima i zbog posljedica po zdravlje za u~esnike i za budu}nost sporta; Imaju}i u vidu da ovaj problem ugro`ava eti~ke principe i vaspitne vrijednosti sadr`ane u Olimpijskoj povelji, Me|unarodnoj povelji o sportu i fizi~kom obrazovanju UNESCO-a i Rezoluciji Ministarskog komiteta Savjeta Evrope broj (76)41 poznate kao “Evropska povelja - sport za sve”; Imaju}i u vidu propise protiv dopingovanja, politiku i deklaracije koje su usvojile Svjesne da javni organi i dobrovoljne sportske organizacije imaju tako|er dodatni Svjesne da ti organi i organizacije moraju zajedni~ki raditi u tom cilju na svim Podsje}aju}i na rezolucije o dopingovanju koje je usvojila Konferencija evropskih ministara odgovornih za sport, a posebno na rezoluciju broj 1. koja je usvojena na [estoj konferenciji 1989. godine u Rejkjaviku; Podsje}aju}i da je Ministarski komitet Savjeta Evrope ve} usvojio rezoluciju broj (67)12 o dopingovanju atleti~ara, preporuku broj R(79)8 o dopingovanju u sportu, preporuku broj R(84)19 o Evropskoj povelji protiv dopingovanja u sportu i preporuku broj R(88)12 o uspostavljanju kontrole dopingovanja bez upozorenja, izvan sportskih takmi~enja; Podsje}aju}i na preporuku broj 5. o dopingovanju koja je 1988. godine usvojena u Moskvi na Drugoj me|unarodnoj konferenciji ministara i visokih funkcionera odgovarnih za sport i fizi~ko obrazovanje, koju je organizovao UNESCO; Rje{ene da povedu dalju i poja~anu zajedni~ku akciju radi smanjenja i kona~nog eliminisanja prakti~nih mjera sadr`anih u tim instrumentima; Radi smanjenja i kona~nog eliminisanja dopingovanja iz sporta, ~lanice se obavezuju da u okvirima svojih ustavnih odredaba preduzmu potrebne korake u cilju primjene odredaba Konvencije. a) izraz “dopingovanje u sportu” ozna~ava propisivanje sportistima ili kori{}enje od strane sportskih farmakolo{kih vrsta sredstava ili metoda za dopingovanje; b) izraz “farmakolo{ke vrste sredstava ili metoda za dopingovanje” ozna~ava u kontekstu dole navedene ta~ke 2. one vrste sredstava ili metoda za dopingovanje koje su odgovaraju}e me|unarodne sportske organizacije zabranile i koje se nalaze na listama koje je odobrila grupa za pra}enje u skladu sa uslovima iz ~lana 11. i 1.b; c) izraz “sportsti” ozna~ava lica koja redovno u~estvuju u organizovanim 2. Dok Grupa za pra}enje u skladu sa uslovima iz ~lana 11. 1.b. ne odobri listu zabranjenih farmakolo{kih vrsta, sredstava i metoda za dopingovanje, primjenjiva}e se lista u dodatku ove Konvencije. 1. ^lanice koordiniraju politiku i akcije vladinih organa i drugih javnih tijela za 2. One obezbije|uju prakti~nu primjenu ove Konvencije, a posebno ispunjavanje obaveza iz ~lana 7. povjeravanjem, gdje je to potrebno, sprovo|enje nekih odredaba Konvencije odre|enom vladinom ili nevladinom sportskom organu ili sportskoj organizaciji. Mjere za ograni~avanje dostupnosti i upotrebe zabranjenih sredstava i metoda 1. ^lanice usvajaju, gdje je to potrebno, zakonodavstvo, propise ili administrativne mjere za ograni~enje dostupnosti (uklju~uju}i odredbe o kontroli kretanja, posjedovanja, uvoza, distribucije i prodaje), kao i upotrebu zabranjenih sredstava i metoda dopingovanja, a posebno anaboli~kih steroida. 2. U tom cilju, ~lanice ili, gdje je to potrebno, odgovaraju}e nevladine organizacije uvode kriterijum za dodjelu javne nov~ane pomo}i sportskim organizacijama za efikasno primjenjivanje propisa protiv dopingovanja. a) poma`u svojim sportskim organizacijama da finansiraju kontrolu i analize dopingovanja, ili direktno nov~anom pomo}i ili dotacijama, ili priznavanjem tro{kova za takvu kontrolu i analizu pri odre|ivanju ukupne nov~ane pomo}i ili dotacije koje se dodjeljuju tim organizacijama; b) preuzimanju odgovaraju}e mjere za uskra}ivanje nov~ane pomo}i iz javnih sredstava za pripreme pojedinih sportista koji su suspendovani zbog dopingovanja u sportu, za vrijeme trajanja suspenzije; c) podsti~e i, gdje je potrebno, olak{avaju obavljanje kontrole dopingovanja pd strane njihovih sportskih organizacija, koju tra`e nadle`ne me|unarodne sportske organizacije za vrijeme ili izvan sportskih takmi~enja, i d) podsti~u i olak{avaju pregovore sportskih organizacija o sporazumima kojima se dozvoljava da njihovi ~lanovi budu testirani u drugim zemljama od strane propisno ovla{}enih timova za kontrolu dopingovanja. 4. ^lanice zadr`avaju pravo da propise protiv dopingovanja i organizovanje kontrole dopingovanja usvoje na svoju sopstvenu inicijativu i na svoju odgovornost, koji }e biti u skladu sa odgovaraju}im principima Konvencije. a) da osnuje ili olak{a osnivanje jedne laboratorije ili vi{e laboratorija za kontrolu dopingovanja pogodnih za razmatranje akreditacije prema kriterijumima koje su usvojile odgovaraju}e me|unarodne sportske organizacije i koje je odobrila grupa za pra}enje shodno uslovima iz ~lana 11. 1.b, ili b) da pomogne svojim sprotskim organizacijama da im se omogu}i pristup takvoj laboratoriji na teritoriji druge ~lanice. a) da preduzimaju odgovaraju}u akciju na zapo{ljavanje uzimaju u stalnu slu`bu, obu~avanju i prekvalifikaciji kvalifikovanog osoblja; b) da rade na odgovaraju}im istra`iva~kim i razvojnim programima u vezi sa sredstvima i metodima dopingovanja koji se koriste ili se smatra da se koriste za dopingovanje u sportu i u vezi sa analiti~kom biohemijom i farmakologijom, radi boljeg razumijevanja efekata koje razne supstance imaju na ljudsko tijelo i njihove posljedice za rezultate atleti~ara; c) da bez odlaganja objave i distribuiraju nove podatke na osnovu svojih 1. ^lanice se obavezuju da izrade i sprovedu, gdje je to potrebno, u saradnji sa odnosnim sportskim organizacijama i sa sredstvima javnog informisanja obrazovne programe i informativne kampanje u kojima }e se nagla{avati opasnosti koje dopingovanje ima za zdravlje i {teta koju nanosi eti~kim vrijednostima sporta. Ovakvi programi i kampanje namjenjeni su kako mladima u {kolama i sportskim klubovima i njihovim roditeljima tako i odraslim sportistima, sportskim funkcionerima i trenerima. Za one koji se bave medicinom, u takvim obrazovnim programima nagla{ava se po{tovanje medicinske etike. 2. ^lanice se obavezuju da, u saradnji sa nadle`nim regionalnim, nacionalnim i me|unarodnim sportskim organizacijama, podsti~u i unaprije|enju istra`ivanja puteva i na~ina za iznala`enje nau~no zasnovanih fiziolo{kih i psiholo{kih programa treniranja koji po{tuju integritet ljudske li~nosti. Saradnja sa sportskim organizacijama na preduzimanju mjera: 1. ^lanice se obavezuju da podsti~u svoje sportske organizacije, a preko njih i me|unarodne sportske organizacije, da formuli{u i primjenjuju sve odgovaraju}e mjere protiv dopingovanja u sportsku koje su u njihovoj nadle`nosti. 2. U tom cilju one podsti~u svoje sportske organizacije da razjasne i usklade svoja prava, obaveze i du`nosti, posebno uskla|ivanjem: a) propisa protiv dopingovanja na osnovu propisa usagla{enih od strane nadle`nih me|unarodnih sportskih organizacija. b) lista zabranjenih farmakolo{kih vrsta sredstava i metoda na osnovu lista o kojima su se saglasile odgovaraju}e me|unarodne sportske organizacije. d) disciplinskih postupaka, uz primjenu dogovorenih me|unarodnih principa pravde i obezbje|uju}i po{tovanje osnovnih prava osumnji~enih sportista, ovi principi obuhvataju: i) pravljenje razlike izme|u organa koji prijavljuju prekr{aj i disciplinskih organa, ii) pravo takvih lica na prakti~no saslu{anje, pomo} ili zastupnika, iii) jasne i izvr{ne odredbe u vezi sa `albama na eventualne presude., e) postupka za dono{enje efikasnih kazni protiv funkcionera, ljekara, veterinara, trenera, fizioterapeuta i ostalih slu`benih ili pomo}nih lica koja kr{e propise protiv dopingovanja sportista. f) postupka za uzajamno priznavanje suspenzija i drugih kazni koje izreknu druge sportske organizacije u istoj zemlji ili drugim zemljama. 3. Pored toga, ~lanice }e podsticati svoje sportske organizacije da: a) uvedu kontrolu dopingovanja u efikasnom obimu, ne samo uz prethodno upozorenje ve} i bez takvog upozorenja, u svako prikladno vrijeme izvan sportskih takmi~enja, da se ta kontrola vr{i na isti na~in za sve sportiste i, gdje je to mogu}e, po principu slu~ajnog izbora lica za testiranje i ponovno testiranje; b) pregovaraju sa sportskim organizacijama drugih zemalja o sporazumima koji bi sportisti koji treniraju u drugim zemljama omogu}iti da ih testiraju propisno ovla{}eni timovi za kontrolu dopingovanja u toj zemlji; c) razjasne i uskla|uju propise o kriterijumima koje sportisti moraju da ispune za u~e{}e u sportskim manifestacijama uklju~uju}i kriterijume protiv dopingovanja; d) unapre|uju aktivno u~e{}e samih sportista u borbi me|unarodnih sportskih e) u potpunosti i efikasno koriste mogu}nosti koje im se pru`aju za analizu dopingovanja u laboratorijama predvi|enim u ~lanu 5. kako za vrijeme tako izvan sportskih takmi~enja; f) prou~avaju nau~ne metode treninga i formuli{u smjernice za za{titu sportista svih uzrasta koje odgovaraju za odre|eni sport. 1. ^lanice tijesno sara|uju na pitanjima o kojima je rije~ u ovoj Konvenciji i podsti~u sli~nu saradnju svojih spotskih organfizacija. a) da podsti~u svoje sportske organizacije da rade na na~in kojim se unapre|uje primjena odredaba ove Konvencije u svim odgovaraju}im me|unarodnim sportskim organizacijamau koje su uklju~ene, uklju~uju}i odbijanje da ratifikuju zahtjeve za priznavanje svjetskog ili regionalnog rekorda ako on nije propra}en autenti~nim negativnim rezultatom kontrole dopingovanja; b) da unapriej|uju me|usobnu saradnju radnika u svojim laboratorijama za kontrolu dopingovanja koje budu osnovane ili koje rade shodno ~lanu 5. i c) da iniciraju bilateralnu i multilateralnu saradnju izme|u svojih odgovaraju}ih agencija, organa i organizacija u tom cilju, tako|er i na me|unarodnom planu, kako je utvr|eno ~lanom 4.1. 3. ^lanice koje imaju laboratorije koje su osnovane ili rade shodno ~lanu 5. obavezuje se da pomognu drugim ~lanicama u njihovom nastojanju da steknu iskustvo, vje{tine i tehnike potrebne za osnivanje sopstvenih laboratorija. Svaka ~lanica dostavlja Generalnom sekretaru savjeta Evrope, na jednom od zvani~nih jezika Savjeta Evrope, sve relativne podatke u vezi sa zakonodavnim i ostalim mjerama koje je preduzela radi postupanja u skladu sa uslovima Konvencije. 1. Za svrhe ove Konvencije, osniva se grupa za pra}enje. 2. Svaka ~lanica mo`e u grupi za pra}enje imati jednog ili vi{e predstavnika. 3. Savku dr`avu spomenutu u ~lanu 14. i koja nije ~lanica Konvencije mo`e u Grupi za pra}enje predstavlajti posmatra~. 4. Grupa za pra}enje mo`e, na osnovu jednoglasne odluke pozvati svaku dr`avu koja nije ~lanica Savjeta Evrope niti Konvencije i svaku sportsku ili drugu odgovaraju}u profesionalnu organizaciju da po{alje posmatra~a na jedan ili na vi{e njenih sastanaka. 5. Grupu za pra}enje saziva Generalni sekretar. Prvi sastanak se odr`ava {to je prije realno izvodljivo, a u svakom slu~aju u roku od godinu dana od dana stupanja Konvencije na snagu. Poslije toga sastanci se odr`avaju po potrebi, na inicijativu Generalnog sekretara ili neke ~lanice. 6. Kvorum za odr`avanje sastanaka Grupe za pra}enje sa~injava ve}ina ~lanica. 7. Grupa za pra}enje dr`i zatvorene sastanke. 8. Shodno odredbama Konvencije, Grupa za pra}enje formuli{e i usvaja 1. Grupa za pra}enje prati primjenu Konvencije. Posebno mo`e: a) pratiti odredbe Konvencije i razmatrati potrebu eventualnih izmjena; b) odobriti listu i sve eventualne revizije liste farmakolo{kih vrsta sredstava, i metoda za dopingovanje koje su zabranile odogvaraju}e me|unarodne sportske organizacije o kojima je bilo rije~ u ~lanu 2.1. i 2.2.; tako|er i kriterijume za davanje odobrenja za rad laboratorijama, kao i eventualne revizije koje su gore navedene organizacije iz ~lana 5.1. usvojile; odre|uje datum kada odgovaraju}e odluke stupaju na snagu; c) odr`ati konsultacije sa odgovaraju}im sportskim organizacijama; d) davati ~lanicama preporuke u vezi sa mjerama koje treba preduzeti radi e) davati preporuke o prikladnim mjerama za dr`anje odnosnih me|unarodnih organizacija i javnosti u toku o aktivnostima koje se sprovode u ovkiru ove Konvencije; f) davati preporuke Ministarskom komitetu o dr`avama koje nisu ~lanice Savjeta Evrope da budu pozvane da pristupe Konvenciji; g) davati eventualne prijedloge za pobolj{anje efikasnosti Konvencije. 2. Radi obavljanja svojih funkcija, Grupa za pra}enje mo`e, na svoju inicijativu, Poslije svakog sastanka Grupa za pra}enje upu}uje Ministarskom komitetu Savjeta Evrope izvje{taj o svom radu i o sprovo|enju Konvencije. 1. Amandmane na ~lanove ove Konvencije mogu predlo`iti ~lanice, Ministarski komitet Savjeta Evrope ili Grupe za pra}enje. 2. Svaki prijedlog amandmana Generalni sekretar upu}uje dr`avama iz ~lana 14. i svakoj dr`avi koja je pristupila ili je pozvana da pristupi Konvenciji u skladu sa odredbama ~lana 16. 3. Svaki amandman koji predlo`e ~lanice ili Ministarski komitet upu}uje se Grupi za pra}enje najmanje dva mjeseca prije sastanka na kome }e se amandman razmatrati. grupa za pra}enje podnosi Ministarskom komitetu svoje mi{ljenje o predlo`enom amandmanu gdje to odgovara, nakon konsultacija sa odgovaraju}im sportskim organizacijama. 4. Ministarski komitet razmatra predlo`eni amandman i eventualno mi{ljenje koje podnese Grupa za pra}enje, a mo`e i usvojiti amandman. 5. Tekst svakog amandmana koji usvoji Ministarski komitet u skladu sa ta~kom 4. ovog ~lana upu}uje se ~lanicama na usvajanje. 6. Svaki amandman usvojen u skladu sa ta~kom 4. ovog ~lana stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od mjesec dana po{to Generalni sekretar bude obavije{ten od svih ~lanica o njihovom prihvatanju amandmana. ZAVR[NE ODREDBE
1. Ova Konvencija je otvorena za potpisivanje svim dr`avama ~lanicama Savjeta Evrope, drugim dr`avama ~lanicama Evropske konvencije o kulturnoj saradnji i dr`avama koje nisu ~lanice, a koje su u~estvovale u izradi ove Konvencije i koje eventualno izraze spremnost da se obave`u: a) potpisom da }e je bez rezerve ratifikovati, prihvatiti ili odobriti, ili b) potpisom koji podlije`e ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju, a kome slijedi ratifikacija, prihvatanje ili odobrenje. 2. Ratifikacioni instrumenti, instrumenti o prihvatanju ili odbijanju deponuju se kod 1. Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana kada je pet dr`ava, uklju~uju}i najmanje ~etiri dr`ave ~lanice Savjeta Evrope, izrazilo spremnost da se obave`u Konvencijom u skladu sa odredbama ~lana 14. 2. Za sve dr`ave potpisnice koje naknadno izraze spremnost da se obave`u ovom Konvencijom, Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana potpisivanja ili deponovanja ratifikacionog instrumenta, instrumenta o prihvatanju ili odobrenju. 1. Poslije stupanja ove Konvencije na snagu Ministarski komitet Savjeta Evrope, nakon konsultacija sa ~lanicama, mo`e pozvati na pristupanje Konvenciji bilo koju dr`avu koja nije ~lanica Savjeta Evrope odlukom donesenom ve}inom glasova kao {to je predvi|eno u ~lanu 20.(d) Statuta Savjeta Evrope i jednoglasnim izborom predstavnika dr`ava ugovornica koje imaju pravo na mjesto u Ministarskom komitetu. 2. Za sve dr`ave koje pristupe Konvenciji, ona stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana deponovanja instrumenata o pristupanju kod Generalnog sekretara. 1. Svaka dr`ava mo`e u trenutku potpisivanja ili deponovanja ratifikacionog instrumenta, instrumenta o prihvatanju, odobravanju ili pristupanju navesti na kojim teritorijama ili teritoriji se Konvencija primjenjuje. 2. Svaka dr`ava mo`e u bilo kom trenutku kasnije, izjavom upu}enom Generalnom sekretaru, pro{iriti primjenu Konvencije na bilo koju drugu teritoriju navedenu u izjavi. U odnosu na takvu teritoriju Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana prijema takve izjave od strane Generalnog sekretara. 3. Svaka izjava data shodno dvijema prethodnim ta~kama mo`e u odnosu na svaku teritoriju koja se pominje u takvoj izjavi biti povu~ena obavje{tenjem Generalnog sekretara. Takva odluka o povla~enju stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od {est mjeseci od dana prijema takvog obavje{tenja od strane Generalnog sekretara. 1. Svaka ~lanica mo`e u svako doba otkazati ovu Konvenciju obavje{tenjem 2. Takvo otkazivanje stupa na snagu prvog dana mejseca koji slijedi nakon isteka perioda od {est mjeseci od dana prijema obavje{tenja od strane Generalnog sekretara. Generalni sekretar obavje{tava ~lanice, druge dr`ave ~lanice Savjeta Evrope, ostale dr`ave ~lanice Evropske konvnecije o kulturnoj saradnji, dr`ave koje nisu ~lanice a koje su u~estvovale u izradi ove Konvencije i sve dr`ave koje su pristupile ili su pozvane da pristupe Konvenciji: a) o svakom potpisivanju u skladu sa ~lanom 14; b) o deponovanju svakog ratifikacionog isntrumenta, instrumenta o prihvatanju, odobravanju ili pristupanju u skladu sa ~lanom 14. i 16.; c) o datumu stupanja na snagu ove Konvencije u skladu sa ~lanom 15. i 16.; d) o svim eventualnim informacijama upu}enim shodno odredbama ~lana 9.; e) o svim izvje{tajima pripremljenim u skladu sa odredbama ~lana 12.; f) o svim eventualnim prijedlozima amandmana ili o amandmanima koji su usvojeni u skladu sa ~lanom 13. i o datumu stupanja tog amandmana na snagu; g) o eventualnim izjavama datim shodno odredbama ~lana 17.; h) o svakom eventualnom saop{tenju datom shodno odredbama ~lana 18. i o i) o svim ostalim eventualnim radnjama, obavje{tenjima ili saop{tenjima u vezi sa ovom Konvencijom. U potvrdu ~ega su dole potpisani propisno ovla{}eni u tu svrhu, potpisali ovu Konvenciju. Sa~injeno 16. novembra 1989. godine u Strazburu, u jednom primjerku na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu su oba teksta jednako vjerodostojna i deponuju se u arhivi Savjeta Evrope. Generalni sekretar Savjeta Evrope dostavlja ovjerene primjerke svakoj dr`avi ~lanici Savjeta Evrope, drugim dr`avama ~lanicama Evropske konvencije o kulturnoj saradnji, dr`avama koje nisu ~lanice a koje su u~estvovale u izradi ove Konvnecije i svim dr`avama koje su eventualno pozvane da pristupe Konvenciji. LISTA FARMAKOLO[KIH VRSTA SREDSTAVA I METODA ZA DOPINGOVANJE

I. Vrste dopingovanja

A. Stimulativna sredstva
B. Narkotici
C. Anaboli~ki steriodi
D. Beta-blokatori
E. Diuretici
F. Peptidni hormoni i sli~no
II.Metode dopingovanja

A. Dopingovanje preko krvi
B. Farmakolo{ka, hemijska i fizi~ka manipulacija
III. Vrste droga koje podlije`u odre|enim ograni~enjima
A. Alkohol
B. Marihuana
C. Lokalni anastetici
D. Kortikosteroidi
PRIMJERI
I. Vrste dopingovanja

A. Stimulativna sredstva
Amfepramone Amfetaminil Amiphenazole Amphetamine Benzphetamine Kofein1 Cathine Chlorphentermine Clohenzorex Clorprenaline Kokain Cropropamide (sastojak “mikorena”) Crotetamide (sastojak “mikorena) Dimetamfetamine Ephedrine Etafedrine Etamivan Etilam Fetamine Fencamfamin Fenproporex Furfenorex Mefenorex Methamphetamine Methoxyphenamine Methylephedrine Methyplpenidate Morazone Nikethamide Pemoline Phentetrazol Phendimetrazine 1 [to se ti~e kofeina, pozitivan rezultat zavisi}e od slijede}eg: ako koncentracija u urinu prelazi 12 mikrograma/ml Phenmetrazine Phentermine Phenylpropanolamine Pipradol Prolintane Propylhexedrine Pyrovalerone Strihnin i sli~na jedinjenja Alphaprodine Anileridine Buprenorphine Codeine Dextromoramide Dextropropoxyphene Diamorphine (heroin) Dihydrocodeine Dipipanone Ethoheptazine Ethylmorphine Levorpfanol Methadone Morphine Nalpuphine Pantazocine Pethidine Phenazocine Trimeperidine i sli~na jedinjenja Bolasterone Boldenone Clostebol Dehxdrochlormethxltestosterone Fluoxymesterone Mesterolone Metandienone Metonolone Nandrolone Norethandrolone Oxymesterone Oxandrolone Oxymetholone Stanozolol Testosterone1 i sli~na jedinjenja. 1 Testosteron-pozitivan rezultat zavisi od slijede}eg: davanje testosterona ili primjena neke druge manipulacije ima za rezultat pvoe}anje testosteronal epitestosterona u urinu na iznad 6. Acehutolol Alprenolol Atenolol Labetolol Metoprolol Nadolol Oxprenolol Propranolol Sotalol i sli~na jedinjenja Acetazolamide Amiloride Bendroflumethaizide Bencthaizide Bemetanide Canrenone Chlormerodrin Chlortalidone Diclofenamide Etakrini~ka kiselina Furosemide Hydrochlorothiazide Prionalactone Triamterene i sli~na jedinjenja Chorionic Gonadotrophin (HCG - ljudski chorionic gonadotrophin) Corticotrophin (ACTH) Hormon rasta (HGH, somatotrophin)
III. Metode

A. Dopingovanje preko krvi
B. Farmakolo{ka, hemijska i fizi~ka manipulacija
III. Vrste droga koje podlije`u odre|enim ograni~enjima

A. Alkohol
B. Marihuana
C. Lokalni anestetici
D. Kortikosteroidi
NAPOMENA:
Navedena lista je lista vrsta i metoda dopingovanja koju je usvojio Me|unarodni olimpijski komitet u aprilu 1989. godine.

Source: http://www.coe.ba/pdf/EVR_KONV_anti_doping.pdf

Microsoft word - 1.0 pv 5226 amp.doc

Patient Information CIALIS® (See-AL-iss) (tadalafil) tablets Read this important information before you start taking CIALIS and each time you get a refill. There may be new information. You may also find it helpful to share this information with your partner. This information does not take the place of talking with your healthcare provider. You and your healthcare provider should ta

Direct structure cooling

Direct structure cooling is a method of removing heat from the floor by laying a coil of plastic pipe between the slab screed and the tiling. The pipe is completely encased in the bedding. Water circulated in the pipes is cooled by a central chiller through a heat exchanger. Main Advantages 1. It removes solar load that travels through the structure and thus reduces the cooling load on the air sy

© 2010-2018 Modern Medicine