Protocol: kind zoek

Kinderopvangorganisatie de KinderKroon

Protocol ziekte
Algemeen Alarmnummer : 112
Huisarts

: 0546-623355
Bij spoed huisarts
: 0546-623356
Ziekenhuis
: 0546-693693

Ouders die gebruik maken van de kinderopvang worden vaak
geconfronteerd met opvangproblemen als hun kind ziek wordt. De
verantwoordelijkheid van De KinderKroon voor de gezondheid van het
kind en de groep waarin het kind verblijft, kan op gespannen voet staan
met belangen van de werkende ouder. Dit protocol verschaft informatie voor ouders over de handelswijze bij zieke kinderen bij De Kinderkroon.
Handelswijze bij zieke kinderen

Uitgangspunt m.b.t. de handelswijze bij zieke kinderen is de gezondheid van het kind en de gezondheid van andere kinderen in De KinderKroon. De hofhouding van De KinderKroon en de ouders hebben beide een verantwoordelijkheid om infectieziektes zoveel mogelijk te beperken. De KinderKroon heeft een belangrijke preventieve taak ten aanzien van het voorkomen van infectieziekten. Wij raadplegen hiervoor informatiemap “Infectieziekten en Hygiëne in Kindercentra”) Ouders melden bij de hofhouding van de KinderKroon dat het kind een infectieziekte heeft. Ouders brengen zieke kinderen niet naar de KinderKroon. Zieke kinderen worden in overleg met de ouders opgehaald van De KinderKroon. De aandacht en zorg die een ziek kind nodig heeft, kan bij De KinderKroon niet voldoende worden gegeven. Indien een kind tijdens het verblijf bij De KinderKroon ziek wordt, zal de pedagogisch medewerk(st)er de ouders berichten en de ouders vragen het kind te komen op halen. In geval van twijfel zullen de belangen van de ouder en die van het kind en de belangen van de andere kinderen in de groep tegen elkaar afgewogen worden. In overleg wordt geprobeerd tot een goede oplossing te komen. De hofhouding van De KinderKroon bepaalt bij alle ziektes en aandoeningen of het kind al dan niet naar De KinderKroon kan komen of opgehaald moet worden. Zij raadpleegt hierbij de richtlijnen zoals die omschreven staan in de informatiemap “Infectieziekten en Hygiëne in Kindercentra” Deel 1 hoofdstuk 3.1.1. en 3.1.2.
Koorts
Document
Kinderopvangorganisatie de KinderKroon
Koorts is geen ziekte op zich, maar een symptoom van een ziekteverschijnsel welk op dat moment nog niet zichtbaar is. Als ouders vermoeden dat kinderen ziek zijn, adviseren wij ouders te temperaturen. Als de temperatuur 38,5°C of hoger is en/of als kinderen ziek zijn, kunnen we in de groep niet de rust, zorg en aandacht geven die zieke kinderen nodig hebben. We adviseren dan de kinderen die dag niet naar De KinderKroon te brengen. Als een kind tijdens het verblijf bij De KinderKroon een lichaamstemperatuur van 38,5 °C of hoger heeft, neemt de hofhouding altijd contact op met de ouders. Er wordt overlegd met de ouder wat het beste is voor het kind en wat in de gegeven situatie mogelijk is. Afhankelijk van de situatie, zal de ouder gevraagd worden het kind zo snel mogelijk op te komen halen: De mate waarin het kind ziek is of stijgende koorts heeft, De ruimte die er op dat moment is om het kind tijdelijk wat extra zorg en aandacht te geven, De mogelijkheid die ouders (of een ander vertrouwd persoon) hebben om het kind snel op te halen.
Het kind dient opgehaald te worden bij stijging na 38,5 °C koorts!
In overleg met de ouder wordt aan een goede oplossing gewerkt. Indien nodig ligt de uiteindelijke beslissing of het kind wel of niet bij De KinderKroon kan blijven bij de directie van De KinderKroon. Het kind kan weer naar De KinderKroon komen als het een dag koortsvrij is. Het kan ook voorkomen dat een kind geen koorts heeft, maar dat het kind toch meer aandacht, tijd en zorg nodig heeft dan door de hofhouding in de groep gegeven kan worden: ouders worden dan geïnformeerd. In overleg kan eveneens besloten worden dat het kind opgehaald moet worden.
Infectieziekten
Infectieziekten zijn ziekten die op verschillende manieren overgedragen kunnen worden van mens op mens. De KinderKroon houdt zich aan de richtlijnen en handelwijze bij infectieziekten, die omschreven staan in de informatiemap “Infectieziekten en Hygiëne in Kindercentra”. Er zijn veel besmettelijke ziektes. De GGD-Wijzer wordt gehanteerd als leidraad en als in de GGD-Wijzer staat dat een kind niet mag komen in verband met besmettingsgevaar, wordt dat advies opgevolgd. Als een kind ziek is en koorts heeft, worden de ouders altijd geïnformeerd. Het niet mogen komen en het verzoek aan de ouders een kind op te komen halen, is afhankelijk van de mate van het ziek zijn en wat er in de GGD-Wijzer staat over de ziekte. Document Kinderopvangorganisatie de KinderKroon
Een voorbeeld: Kinderen met waterpokken mogen gewoon komen, tenzij de kinderen er ziek van zijn. Het thuis houden hangt dan niet af van de waterpokken, maar van de mate van ziek zijn.

Wettelijk verplichte melding van infectieziekten (artikel 7 van de
infectieziektenwet)

Directie en leidinggevende(n) van kindercentra zijn wettelijk verplicht om het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn te melden bij de afdeling infectieziekten van de GGD. Het gaat om de volgende aandoeningen: Diarree melden indien meer dan eenderde deel van de groep in één Geelzucht (hepatitis A of B) melden bij één geval; Huiduitslag (vlekjes) melden bij twee of meer gevallen binnen twee Schurft melden bij drie gevallen in dezelfde groep; Ook bij andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard: daarbij moeten we denken aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of er maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Wij verzoeken ouders dringend de hofhouding altijd te informeren als een kind een besmettelijke ziekte heeft. Indien wenselijk, kunnen dan de andere ouders op de hoogte gebracht worden en kunnen de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden. Voor zwangere vrouwen is er een verhoogd risico bij de rodehond en de vijfde ziekte. Als een zwangere ouder of pedagogisch medewerkster deze ziekte niet heeft doorgemaakt of er niet voor is ingeënt, is er een verhoogd risico. Bij het uitbreken van besmettelijke ziektes bij kinderen van De KinderKroon, dienen alle ouders informatie te krijgen over: Wanneer het kind wel of niet naar De KinderKroon kan komen, Het verloop van de ziekte en eventuele risico’s. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte van het kind voor het betreffende kinderdagverblijf en geeft richtlijnen over de beste informatievoorzieningen over de ziekte naar ouders van de kinderen van het betreffende kinderdagverblijf.
Vaccinaties

Kinderopvangorganisatie de KinderKroon
Gedurende de periode dat het kind De KinderKroon bezoekt is het wenselijk dat de hofhouding op de hoogte is van het doorlopen vaccinatie- programma per kind. Bij inschrijving van elk nieuw kind wordt ouders gevraagd of hun kind is/wordt ingeënt. Ouders die hun kind niet hebben laten vaccineren worden door de hofhouding van De KinderKroon gewezen op het risico van besmettingsgevaar van infectieziekten voor hun kind. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van ouders of kinderen wel of niet gevaccineerd worden. Indien een bepaalde besmettelijke ziekte heerst, kunnen de betreffende ouders geïnformeerd worden door de GGD en eventueel alsnog kiezen voor vaccinatie. Voor informatie over het rijksvaccinatieprogramma zie informatiemap “Infectieziekten en Hygiëne in Kindercentra” Deel 1 Hoofdstuk 2.1.
Medicijngebruik
Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien toediening van medicijnen noodzakelijk is voor een tijdelijke periode, zal in overleg met de directie van De Kinderkroon bekeken worden of deze handeling praktisch uitvoerbaar is en in verhouding staan tot de verzorging en omgang met andere kinderen in de groep.
Ouders/verzorgers worden gevraagd een verklaring voor het
geven van medicijnen in te vullen en te ondertekenen. Deze
verklaring is te downloaden op onze website

. We verzoeken het medicijn in de originele
verpakking mee te geven met de bijsluiter. Zetpillen tegen koorts

worden alleen op doktersvoorschrift gegeven.
Wij geven kinderen geen paracetamol tegen koorts (tenzij in
specifieke gevallen een koortsstuip dreigt). Het geven van een

koortsverlagend middel, zoals een paracetamol zetpil, bij een
baby/kind met koorts kan in sommige gevallen een koortsstuip

veroorzaken. De oorzaak kan dan zijn dat bij uitwerking van de
zetpil de temperatuur in korte tijd snel kan oplopen.

In verband met de preventieve maatregelen ter voorkoming van wiegendood wordt aan kinderen tot twee jaar geen medicijnen gegeven (ook niet op doktersvoorschrift) met de stoffen promethazine erin of het zogenaamde fenothiazinepreparaat. De Kinderkroon hanteert de Wet B.I.G. ( Beroepen Individuele Gezondheidszorg) voor toedienen van medicijnen. Zie verder protocol “Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen.”
Acute noodsituatie
Bij een acute noodsituatie wordt er op de meest effectieve manier
medische hulp ingeschakeld. Ouders worden zo snel mogelijk gewaarschuwd. Document Kinderopvangorganisatie de KinderKroon
Het kind raakt bewusteloos of reageert niet meer op prikkels Het kind krijgt plotseling hoge koorts (boven de 38,5 graden)
Handelswijze bij ongevallen
Bij De KinderKroon is de gehele hofhouding gediplomeerd
bedrijfshulpverlener. Als een kind een ongeval heeft gehad, zullen de pedagogisch medewerk(st)ers afhankelijk van de ernst van het ongeval medische hulp inschakelen. De ouders worden afhankelijk van de ernst van het ongeval direct gewaarschuwd. Gedurende de openstelling van De KinderKroon is de directie aansprakelijk voor de gang van zaken binnen en buiten terrein van De KinderKroon. De ouders ondertekenen bij aanmelding een verklaring om hun kind onder begeleiding buiten het terrein te laten verblijven (bijv. tijdens een wandeling). De KinderKroon heeft een passende aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten voor zowel het personeel, als de kinderen. Zie ook protocol “Wat te doen bij een ongeval?”.
Communicatie naar ouders
Ouders die gebruik maken of gaan maken van De KinderKroon zijn op de
hoogte van de protocol “ziekte en ongevallen” en het daarbij behorende calamiteitenplan. De directie van De KinderKroon draagt er zorg voor dat de ouders deze informatie ontvangen. De informatiemap “Infectieziekten en Hygiëne in Kindercentra” is bij De KinderKroon aanwezig en in te zien door ouders.
Uitwisselen van bijzonderheden

Wij verwachten dat ouders aan de hofhouding doorgeven wanneer er bijzonderheden zijn die van belang kunnen zijn zoals: een slechte nacht, verhoging, ziekte, hangerig, of kinderen medicijnen hebben gekregen (ook paracetamol of een zetpil) en bijzonderheden met betrekking tot de voeding e.d. Andersom geldt hetzelfde en vertelt de hofhouding bijzonderheden over de dag.
Personeelsbeleid
Hofhouding en directie van De Kinderkroon zijn op de hoogte van het protocol “ziekte en ongevallen” en handelen hier ook naar. Het personeelsbeleid voorziet in de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit protocol.
Kinderopvangorganisatie de KinderKroon

Samengevat:
De Kinderkroon draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor een grote
groep kinderen. Wij willen graag de gezondheid en veiligheid van alle kinderen blijven waarborgen, en vragen de ouders daarom om ons beleid serieus te nemen en bij twijfel telefonisch contact met ons op te nemen en hun kind niet bij voorbaat te brengen. Een ziek kind kan niet worden toegelaten als de koorts stijgt boven de 38,5 °C , een besmettelijke ziekte of ernstige diarree heeft. Bij twijfel worden de ouders verzocht eerst telefonisch contact met De KinderKroon op te nemen. Wordt een kind tijdens zijn/haar verblijf bij de KinderKroon ziek en overstijgt de ziekte de zorg en aandacht van de andere kinderen uit de groep, dan vragen wij de ouders het kind op te halen. Bij ziekte is de mate van ziek zijn en de bijbehorende zorg en aandacht een indicatie om ouders en/of arts te bellen. Wanneer er een ongelukje gebeurt met een kind bij De KinderKroon zullen wij indien nodig een arts raadplegen en de ouders daarover zo snel mogelijk informeren. Wanneer een kind thuis meer dan 38,5 °C koorts heeft: -> Ouders worden verzocht het kind niet brengen. Wanneer een kind bij De Kinderkroon binnen 1 uur stijgende koorts krijgt na 38,5 °C: -> Ouders worden verzocht het kind op te halen. Wanneer een kind thuis ernstige diarree (waterige, dunne ontlasting die vaker komt dan normale ontlasting) heeft: -> Ouders worden verzocht het kind niet te brengen. Wanneer een kind thuis heeft overgegeven: -> Het kind moet de eerstvolgende maaltijd binnen hebben gehouden, anders worden de ouders verzocht het kind thuis te Wanneer een kind bij De KinderKroon heeft overgegeven: -> De pedagogisch medewerksters beoordelen of de ouders het kind dienen op te halen.

Source: http://www.dekinderkroon.nl/uploads/downloads/Protocol_ZIEKTE.pdf

facelift-without-surgery.biz

Healing Foods Important Information You Need For A Healthier Life Table Of Contents Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 3 Fruits and Vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 4 Healing Properties Of Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 5 Healing Properties Of Vegetables . . . . . . . .

973m05-new.qxd

for Not-for-Profit Discount Organisations Harnessing the potential of model organisms as a discovery research tool: expediting target identification and validation 16th and 17th September 2004 Hear latest developments in: Kempinski Hotel Bristol, Berlin RNAi in vivo Gain unique insight from our exceptional speaker panel: Conditional/ Inducible syst

© 2010-2018 Modern Medicine