Microsoft word - r7088216.rtf

Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør
Materialets navn
: Shell Blyfri 95 Commercial
: Brændstof til gnisttændingsmotorer konstrueret til at køre på Produktkode

Producent/leverandør
: A/S Dansk Shell
Email kontakt for
: Spørgsmål til indholdet af dette sikkerhedsdatablad kan sikkerhedsdatablad
Tlf. i tilfælde af uheld
Anden information

2. FAREIDENTIFIKATION
EU klassifikation
Carcinogen, kategori 2. Mutagen, kategori 2. Giftig for forplantningssystemet, kategori 3. Irriterende. Sundhedsskadelig. Miljøfarlig. Sundhedsfarer
: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Let irriterende for åndedrætssystemet. Irriterer huden. Moderat irriterende for øjnene. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Risiko for skade på organer eller organsystemet ved længere tids eksponering. Se kapitel 11 for at få yderligere oplysninger. Målorgan(er): Bloddannende organer. Det perifere nervesystem. Kan forårsage arvelige genetiske skader. Mulighed for skade på barnet under graviditeten. En eller flere komponenter i dette materiale kan være kræftfremkaldende. Produktet indeholder benzen, der kan forårsage leukæmi (AML, "akut myeolid leukæmi"). Tegn og symptomer
: Tegn og symptomer på hudirritation kan omfatte en brændende fornemmelse, rødme, hævelse og/eller blærer. Hvis materialet trænger ind i lungerne, kan tegn og symptomer omfatte hosten, kvælning, hvæsende vejrtrækning, problemer med at trække vejret, trykken for brystet, åndenød og/eller feber. Påvirkning af åndedrætsymptomer kan være forsinket i flere timer. Indånding af høje dampkoncentrationer kan påvirke centralnervesystemet (CNS), hvilket kan medføre svimmelhed, hovedpine, kvalme og manglende koordination. Fortsat indånding kan medføre bevidstløshed og dødsfald. Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad
Beskadigelse af de bloddannende organer kan give sig udslag i: a) træthed og anæmi (RBC), b) mindre modstandsdygtighed over for infektion og/eller usædvanlig mange blå mærker og blødning (blodpladeeffekt). Periferisk nerveskade kan give sig udslag i svækkelse af de motoriske evner (manglende koordination, usikker gang eller muskelsvækkelse i ekstremiteterne og/eller manglende følelse i arme og ben). Tegn og symptomer på øjenirritation kan være en brændende fornemmelse og midlertidig øjenrødme. Effekter på hørelsen kan være midlertidig nedsat hørelse og/eller ringen for ørerne. Sikkerhed
: Yderst brandfarlig. Der kan dannes statisk elektricitet under håndtering. Statisk elektricitet kan forårsage brand. Væsken fordamper hurtigt og kan antænde, hvilket kan forårsage stikflammer eller en eksplosion i lukkede rum. Miljøfare
: Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ethanol er til forskel fra andre benzinkomponenter blandbar med vand. Yderligere information
: Dette produkt må kun anvendes i lukkede systemer.
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Produktbeskrivelse
: Kompleks blanding af kulbrinter, der består af paraffiner,cycloparaffiner, aromatiske og olefinholdige kulbrinter (herunder benzenved 1,0 volumenprocent maks.) med kulstofnumre overvejende i området C4til C12. Indeholder iltede kulbrinter, herunder ethanol eller andre alkoholer. Kan også indeholde flere additiver ved <0,1 volumenprocent
Farlige komponenter

Kemisk identitet
Symbol(er)
sætninger

Yderligere information
: Indeholder benzen, CAS # 71-43-2. Indeholder toluen, CAS # 108-88-3. Indeholder ethylbenzen, CAS-nr. 100-41-4. Indeholder n-hexan, CAS-nr. 110-54-3 Indeholder xylen (blandede isomerer), CAS-nr. 1330-20-7. Indeholder naphthalen, CAS-nr. 91-20-3. Indeholder cyclohexan, CAS-nr. 110-82-7 Indeholder tri-methylbenzen (alle isomerer), CAS-nr. 25551-13-7 Mængden af iltede komponenter er begrænset til 2,7 masseprocent udregnet som ilt. Farvestoffer og markører kan benyttes til at angive afgiftsstatus og forebygge bedrageri. Se kapitel 16 for den samlede tekst med EU's risikosætninger. Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Indånding
: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen ikke kommer sig hurtigt, skal han/hun transporteres til nærmeste læge eller skadestue. Hudkontakt
: Tag kontamineret beklædning af. Skyl straks huden med store mængder vand i mindst 15 minutter, og afvask derefter med vand og sæbe, hvis det er muligt. Opstår der rødme, hævelse, smerter og/eller blærer, skal personen transporteres til nærmeste læge eller skadestue til yderligere behandling. Øjenkontakt
: Skyl øjnene med vand, mens øjenlågene holdes åbne. Hvil øjnene i 30 minutter. Hvis rødme, brændende fornemmelse, synsforstyrrelser eller hævelse vedvarer, skal personen transporteres til nærmeste læge eller skadestue til yderligere behandling. Indtagelse.
: Fremkald ikke opkastning ved indtagelse. Transporter personen til nærmeste læge eller skadestue til yderligere behandling. Hvis opkastning opstår spontant, skal hovedet holdes under hofterne for at undgå aspiration. Hvis nogen af følgende forsinkede tegn og symptomer forekommer i løbetaf de næste 6 timer, skal den tilskadekomne transporteres til detnærmeste hospital: Feber over 37 °C, åndenød, slim i brystet ellerkontinuerlig hoste eller hvæsen. Råd til lægen
: Symptomatisk behandling. Personer, der behandles med disulfiram (antabus®), skal være opmærksomme på, at ethylalkoholen i dette produkt er lige så farlig for dem som alkohol fra andre kilder. Disulfiramreaktioner (opkastning, hovedpine og endda kollaps) kan være resultatet af indtagelse af små mængder alkohol og er også blevet registreret ved hudkontakt.
5. BRANDBEKÆMPELSE
Ryd brandområdet for alle, der ikke deltager i redningsarbejdet.
Specifikke farer
: Farlige forbrændingsprodukter kan indeholde: En kompleks blanding af luftbårne faste og flydende partikler og gasser (røg). Kulilte. Uidentificerede organiske og uorganiske forbindelser. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulv og jord. Mulighed for antændelse andetsteds. Produktet vil flyde og kan genantændes på vandoverfladen. Velegnede brandslukkere
: Skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kuldioxid, sand eller jord Ikke egnede
brandslukningsmidler
Beskyttelsesudstyr for
: Passende beskyttelsesbeklædning inclusiv åndedrætsværn brandmænd
Yderligere instruktioner
: Hold nærliggende beholdere afkølet ved oversprøjtning med vand. Fjern beholdere fra farezonen, hvis det er muligt. Hvis branden ikke kan slukkes er evakuering det eneste at gøre. Inddæm restmateriale på berørte steder for at forhindre materialet i at trænge ind i afløb (kloakker), grøfter og vandløb. Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
Undgå kontakt med spildt eller udsluppet materiale. Fjern straks alt forurenet tøj. Information om valg af personligt sikkerhedsudstyr kan ses i kapitel 8 i dette sikkerhedsdatablad. Information om bortskaffelse af spildt materiale kan ses i kapitel 13 i dette sikkerhedsdatablad. Relevant lokal og international lovgivning skal overholdes. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Evakuer arealet for uvedkommende personer. Forurenet område skal udluftes grundigt. Hvis der forekommer kontaminering af arbejdsstedet, kan afhjælpning kræve ekspertrådgivning. Sørg for elektrisk kontinuitet ved at dæmpe alt udstyr samt oprette jordforbindelse til det. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beskyttelsesforanstaltnin
: Dampe kan bevæge sig over store afstande, både over og underjordoverfladen. Underjordiske installationer (afløb, rørledninger,kabelrør) kan udgøre gode strømningsveje. Inhaler ikke dampe. Tag forholdsregler for minimering af effekter på grundvandet. Inddæm restmateriale på berørte steder for at forhindre materialet i at trænge ind i afløb (kloakker), grøfter og vandløb. Stands lækager - så vidt muligt uden personlig risiko. Fjern alle mulige antændelseskilder i det omgivende område. Inddæm området på hensigtsmæssig måde for at undgå miljøforurening. Undgå, at produktet spredes eller trænger ind i afløb, grøfter eller vandløb, vha. sand, jord eller andre egnede barrierer. Forsøg at sprede dampen eller rette dens strømning til et sikkert sted, f.eks. vha.tågespray. Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Sørg for elektrisk kontinuitet ved at jordforbinde alt udstyr. Rengøringsmetoder
: I forbindelse med store væskeudslip (> 1 tromle) skal det overføres på mekanisk vis, f.eks. med vakuumtruck til en opsamlingstank til genindvinding eller sikker bortskaffelse. Skyl ikke restprodukt væk med vand. Opbevar det som forurenet affald. Lad restproduktet fordampe, eller opsug det med et egnet absorberende materiale, og bortskaf det på sikker vis. Fjern forurenet jord, og bortskaf den på sikker vis. I forbindelse med små væskeudslip (< 1 tromle) skal det overføres på mekanisk vis til en afmærket beholder, der kan forsegles, til produktgenindvinding eller sikker bortskaffelse. Lad restproduktet fordampe, eller opsug det med et egnet absorberende materiale, og bortskaf det på sikker vis. Fjern forurenet jord, og bortskaf den på sikker vis. Yderligere instruktioner
: Underret myndighederne, hvis der er risiko for eksponering over for offentligheden eller miljøet. Lokale myndigheder skal kontaktes hvis større spild ikke kan inddæmmes. Spild i vandmiljøet skal håndteres ifølge en Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), som krævet ifølge MARPOL Annex 1 Regulation 26.
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Generelle forholdsregler
: Undgå indånding af eller kontakt med materialet. Brug det kun i godt ventilerede områder. Skyl grundigt efter håndtering. Information om valg af personligt sikkerhedsudstyr kan ses i kapitel 8 i dette sikkerhedsdatablad. Brug informationen i dette Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad
datablad som input til en risikovurdering af de lokale forhold for at identificere de rette metoder til sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af dette materiale. Lufttør forurenet tøj i et velventileret område før vask. Bortskaf forurenede klude eller rengøringsmateriale på korrekt vis for at undgå brand. Undgå at spilde. Sluk for alle batteridrevne bærbare elektroniske enheder (eksempleromfatter: mobiltelefoner, personsøgere og cd-afspillere) før betjeningaf benzinpumpen. Må ikke bruges som rengøringsmiddel eller til andre formål end motorbrændstof. Forurenede læderartikler, deriblandt sko, kan ikke dekontamineres og bør destrueres for at undgå fortsat brug. For yderliger anvisninger om håndtering, overførsel af produkt, opbevaring og tankrensning kontakt leverandøren. Områder til brændstofpåfyldning af køretøjer og køretøjsværksteder undgå inhalering af dampe og kontakt med huden ved fyldning eller tømning af et køretøjs tank. Håndtering
: Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Sluk åben ild. Rygning forbudt. Fjern antændelseskilder. Undgå gnister. Sug aldrig med munden vha. hævertmetoden. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulv og jord. Mulighed for antændelse andetsteds. Undgå eksponering. Opbevaring
: Opbevaring af tønder og mindre beholdere: Hold beholderne lukkede, når de ikke er i brug. Tromler må højst stables til en højde af 3. Emballerede produkter skal forblive forsvarligt lukket og opbevares på et opdæmmet (sikringsvold) og gennemventileret område væk fra antændelseskilder og andre varmekilder. Benyt korrekt mærkede beholdere, der kan lukkes. Tag passende foranstaltninger ved åbning af forseglede beholdere, da der kan opstå tryk under opbevaring. Tankopbevaring: Tanke skal være special-designede til opbevaring af dette produkt. Tanke skal inddæmmes (sikres). Placer ikke tanke i nærheden af varme og andre antændingskilder. Rengøring, inspektion og vedligeholdelse af lagertanke er en opgave for specialister og fordrer overholdelse af strenge procedurer og forholdsregler. Overførelse af produkt
: Der kan dannes statisk elektricitet under pumpning. Statisk elektricitet kan forårsage brand. Sørg for elektrisk kontinuitet ved at jordforbinde alt udstyr. Dannelse af statisk elektricitet kan undgås ved at kontrollere produktets hastighed under pumpning (<= 1 m/sek. indtil påfyldningsrøret er nedsænket til to gange dets diameter, derefter <= 7 m/sek.). Undgå aerosoldannelse ved læsning ved at bundlæsse eller læsse med et påfyldningsrør, der kan nå til bunden af tanken. Brug IKKE komprimeret luft til læsning, losning eller anden håndtering. Vent 2 minutter efter fyldning af tanken (for tanke som dem på tankvogne) før åbning af luger eller mandehuller. Vent 30 minutter efter påfyldning af tanken (for større opbevaringstanke) før åbning af luger eller mandehuller. Anbefalede materialer
: Til beholdere eller beholderforing skal der bruges blødt, rustfrit stål. Aluminium kan også benyttes, hvor det ikke udgør en unødvendig brandfare. Eksempler på egnede materialer er: Polyethylen med høj densitet (HDPE), polypropylen (PP), og Viton (FKM), som er blevet testet specifikt for kompatibilitet med dette produkt. Til beholderbeklædninger skal der benyttes Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad
aminaddukthærdet epoxymaling. Til tætninger og pakninger skal der benyttes: grafit, PTFE, Viton A, Viton B. Ikke egnede materialer
: Nogle syntetiske materialer kan være uegnede til visse beholdere eller indvendige beklædninger afhængigt af materialets specifikationer og tilsigtede anvendelse. Følgende er eksempler på materialer, der bør undgås: naturgummi (NR), nitrilgummi (NBR), ethylen-propylengummi (EPDM), polymethylmethacrylat (PMMA), polystyren, polyvinylchlorid (PVC) og polyisobutylen. Visse kan dog være egnede til handskematerialer. Beholder:
: Beholdere kan indeholde eksplosive dampe, selv hvis de er tomme. Undgå at skære, bore, slibe, svejse eller foretage lignende arbejde på eller i nærheden af beholdere. Benzin beholdere må ikke bruges til opbevaring af andre produkter. Yderligere information
: Overhold alle love og bekendtgørelser med hensyn til
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Grænseværdi

Materiale Kilde Type ppm
mg/m3 Bemærkninger
Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad

Yderligere information
: H i grænseværdilisten betyder, at stoffet kan optages gennem Stoffet er på Arbejdstilsynet grænseværdiliste for stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Se Arbejdstilsynets grænseværdiliste. Materiale Kilde
Arbejdstilsynet grænseværdiliste. K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Se Arbejdstilsynets grænseværdiliste. Stoffet er markeret med et K i Arbejdstilsynet grænseværdiliste. K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Se Arbejdstilsynets grænseværdiliste. Stoffet er markeret med et K i Arbejdstilsynet grænseværdiliste. K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Se Arbejdstilsynets grænseværdiliste. Stoffet er markeret med et K i Arbejdstilsynet grænseværdiliste. K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Se Arbejdstilsynets grænseværdiliste. Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad

Eksponeringskontrol
: Det nødvendige beskyttelsesniveau og reguleringstypen vil variere afhængigt af de potentielle eksponeringsforhold. Vælg metoder på basis af en risikovurdering af de lokale forhold. Passende forholdsregler omfatter: Brug så vidt muligt forseglede systemer. Tilstrækkelig eksplosionssikker ventilation til regulering af koncentrationer i luften under de retningsgivende grænseværdier. Ventilation med lokal udsugning anbefales. Nødbruser og øjenskylle faciliteter til brug i nødstilfælde. Personligt
: Personligt sikkerhedsudstyr skal overholde de anbefalede sikkerhedsudstyr
nationale standarder. Få oplysninger om dette hos leverandøren af sikkerhedsudstyret. Åndedrætsværn
: Hvis de tekniske foranstaltninger ikke kan holde koncentrationen af produkt i luften under et niveau, hvor de ansattes helbred ikke påvirkes skal der anvendes åndedrætsværn. Kontroller med leverandørerne af åndedrætsværn. Hvor filtermasker kan anvendes: Brug en passende kombination af filter og maske. Hvor filtermasker ikke kan anvendes (f.eks. højekoncentrationer eller i lukkede rum) anvend egnet trykluftforsynet åndedrætsværn. Alle åndedrætsværn og brugen heraf skal være i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Håndbeskyttelse
: Personlig hygiejne er et centralt element i effektiv håndpleje. Handskermå kun bæres på rene hænder. Efter brug af handsker skal hænderne vaskesog tørres grundigt. Det anbefales at påføre en uparfumeretfugtighedscreme. En handskes egnethed eller holdbarhed afhænger af anvendelsen, f.eks. hyppighed og varighed af kontakt, handskematerialets modstandsdygtighed over for kemikalier, handsketykkelse, fingerfærdighed. Søg altid vejledning hos handskeleverandørerne. Kontaminerede handsker skal udskiftes. Vælg handsker, der er testet i henhold til en relevant standard (f.eks. europæisk standard EN374, amerikansk standard F739). Ved længerevarende eller hyppig gentagen kontakt kan det være nødvendigt at bære nitrilhandsker. (Gennembrydningstid: > 240 min). PVC- eller neoprenhandsker kan benyttes til at beskytte mod tilfældig kontakt/stænk. Øjenbeskyttelse
: Beskyttelsesbriller der beskytter mod kemikalie stænk (kemiske Godkendt i henhold til EU-standarden EN166. Sikkerhedsudstyr
: Kemikalieresistente handsker, støvler og forklæde (hvor der er Måle metoder
: Overvågning af koncentrationen af stoffer i arbejdernes åndedrætszoner eller på arbejdsstedet generelt kan være nødvendig for at bekræfte, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes, og at eksponeringsforanstaltningerne er tilstrækkelige. For nogle stoffers vedkommende kan biologisk overvågning også være nødvendig. Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad
Kontrol af miljømæssig
: Lokale vejledninger om emissionsgrænser for flygtige stoffer eksponering
skal overholdes ved udledning af udsugningsluft.
9. FYSISKE-KEMISKE EGENSKABER
: Svagt blå - gul. Stråfarvet. Flydende. brændbarheds- eller eksplosionsgrænser Selvantændelsestemperatu : 300 - 900 hPa ved 37,8 °C / 100,0 °F
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet
: Stabil under normale anvendelsesforhold. Undgå følgende
: Undgå varme, gnister, åben ild og andre antændingskilder. Materialer, der skal
undgåes
Farlige produkter ved
: Det forventes ikke, at der dannes farlige nedbrydning
dekomponeringsprodukter under normal opbevaring. Termisk nedbrydning er yderst afhængig af forholdene. Der udvikles en kompleks blanding af luftbårne faststoffer, væske og gasser, inklusive kulilte, kuldioxid og andre organiske forbindelser, når dette materiale undergår forbrænding, termisk nedbrydning eller nedbrydning ved oxidation.
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Grundlag for vurdering
: Den anførte information er baseret på produktdata, en viden om komponenterne og lignende produkters toksikologi. Akut giftighed ved
indtagelse
Aspiration ind i lungerne ved indtagelse eller opkastning kan forårsage kemisk lungebetændelse, som kan medføre døden. Akut giftighed for hud
Akut giftighed ved
indånding
Høje koncentrationer kan påvirke centralnervesystemet, hvilket kan medføre hovedpine, svimmelhed og kvalme. Fortsat indånding kan forårsage bevidstløshed og/eller dødsfald. Hud irritation
Irritation af øjnene
: Moderat irriterende for øjnene (men utilstrækkeligt til en Åndedræts irritation
: Menneskelig erfaring viser, at indånding af dampe eller tåger Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad
kan medføre en midlertidig brændende fornemmelse i næse, hals og lunger. Sensibilisering
: Forårsager ikke overfølsomhed ved hudkontakt. Gentagen Dose Toksisitet : Nyrer: forårsagede nyreeffekter hos hanrotter, som ikke anses
Bloddannende organer: gentagen eksponering påvirker knoglemarven. (Benzen) Det perifere nervesystem: gentagen eksponering forårsager periferisk neuropati hos dyr. (n-Hexane) Mutagene egenskaber
: Kan forårsage arvelige genetiske skader. (Benzen) Mutagenicitetsundersøgelser af benzin og benzinblandingsstrømme har i overvejende grad vist negative resultater. Kræftfremkaldende
kræftfremkaldende hos mennesker. (Benzen) egenskaber
Kan forårsage leukæmi (AML - akut myleoid leukæmi). (Benzen) Inhalationseksponering blandt mus forårsager leversvulster, hvilket ikke betragtes som relevant for mennesker. Et stof i produktet er på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. Giftighed for
: Er giftig for fosteret i doser, der også er giftig for moderen. forplantnings- og
udviklingsevnen
Har negativ virkning på fostre i dyreforsøg. (Toluene) Mange undersøgelser af misbrug under graviditet viser, at toluen kan medføre fødselsdefekter, væksthæmning og indlæringsvanskeligheder. (Toluene) Ethanol, som er en komponent i dette materiale, kan forårsage fødselsdefekter og/eller abort efter indtagelse af store doser. Yderligere information
: Udsattelse for hoje koncentrationer af ligende materialer har varet forbundet med uregelmassig hjerte rytme og hjertestop. Længerevarende og gentagen udsættelse for høje koncentrationer har forårsaget tab af hørelse hos rotter. Misbrug af opløsningsmidler og et støjende arbejdsmiljø kan forårsage høretab. (Toluene) Misbrug af dampe er associeret med organskader og dødsfald. (Toluene) individer, der bleveksponeret for meget høje benzenniveauer (området 50 ppm til 300 ppm)over længere tid på arbejdspladsen. Relevansen for disse resultater forlavere eksponeringsniveauer er ikke kendt. (Benzen)
12. MILJØ OPLYSNINGER
Brændstoffer fremstilles typisk ved at blande flere raffinaderistrømme.Der er udført
økotoksikologiske undersøgelser af en rækkekulbrinteblandinger og -strømme, men ikke af dem,
der indeholderadditiver. Den anførte information er baseret på viden om komponenterne og
lignende produkters økotoksikologi.
Akut Toksisitet
: Giftig: LL/EL/IL50 1-10 mg/l (for organismer, der lever i vand) (LL/EL50 udtrykt som den nominelle produktmængde, der kræves for at fremstille en vandholdig testekstrakt). Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad
Mobilitet
: Flyder på vand. Fordamper i løbet af en dag fra vand- eller jordoverflader. Store mængder kan trænge ned i jorden og forurene grundvandet. Indeholder flygtige bestanddele. Persistens /
: De vigtigste bestanddele forventes at være naturligt biologisk nedbrydelighed
nedbrydelige De flygtige bestanddele oxideres hurtigt ved fotokemiske reaktioner i luft. Bioakkumulering
: Indeholder bestanddele, der kan bioakkumulere.
Andre negative virkninger : Film, der dannes på vand, kan påvirke iltoverførsel og

13. BORTSKAFFELSE
Bortskaffelse af materiale
: Genindvind eller genbrug om muligt. Dem, der skaber affaldet, er ansvarlige for at fastslå affaldets giftighed og fysiske egenskaber, så der kan opnås korrekt affaldsklassifikation og bortskaffelsesmetode i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Affald stammende fra spild eller tankrensning skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser ved aflevering på kommunal modtagestation. Bortskaffes ikke i miljøet, i kloakker eller i vandløb. Bortskaf ikke tankens vandrester ved at lade dem dræne ned i jorden. Dette vil føre til kontaminering af jord og grundvand. Bortskaffelse af
: Dræn beholder grundigt. Efter dræning, udluft på et sikkert sted beholdere
væk fra gnister og ild. Rester kan udgøre en eksplosionsfare. Undgå at punktere, skære i eller svejse på tromler, som ikke er rene. Send tromler til genindvinding eller til skrothandler. Sørg for, at affaldsbeholdere ikke forurener jord, vand eller miljø. Lokal Lovgivning
: Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. Lokale bestemmelser kan være strengere end de regionale eller nationale krav og skal overholdes. EU's renovationsregler (EWC): 13 07 02 benzin. Det nummer, der er tildelt affaldet, er knyttet til den relevanteanvendelse. Brugere skal fastlægge, om deres specifikke anvendelse førertil tildeling af en anden affaldskode. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres
14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad

IATA (Lokale variationer kan forekomme)
UN-nr. :

15. OPLYSNING OM REGULERING
Informationen om lovgivning er ikke fyldstgørende. Anden regulering af dette materiale kan forekomme. : Yderst brandfarlig. Carcinogen, kategori 2. Mutagen, kategori 2. Giftig for forplantningssystemet, kategori 3. Irriterende. Sundhedsskadelig. Miljøfarlig. R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R12 Yderst brandfarlig. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R38 Irriterer huden. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet. : S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S29 Må ikke tømmes i kloakafløb. S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. S53 Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. : Indeholder benzin, nafta med lavt kogepunkt, uspecificeret. Shell Blyfri 95 Commercial
Sikkerhedsdatablad

16. ANDRE OPLYSNINGER
Yderligere information
: Dette dokument indeholder vigtige oplysninger for at sikre, at dette produkt opbevares, håndteres og benyttes på en sikker måde. Den person i organisationen, der er ansvarlig for rådgivning om sikkerhedsanliggender, skal gøres opmærksom på oplysningerne i dette dokument. Kan forårsage arvelige genetiske skader. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
Versionsnummer for
sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad

gyldigt fra
Revisioner for
: En lodret streg (|) i venstre margin indikerer en ændring i sikkerhedsdatablad
Forskrifter for
sikkerhedsdatablad
Brug og restriktioner

: Dette produkt må ikke benyttes til andet end det, der anbefales i afsnit 1 uden først at spørge leverandøren til råds. Dette produkt må ikke anvendes som opløsningsmiddel ellerrengøringsmiddel, til antændelse eller opblusning af ild, somhudrensemiddel. Dette produkt er designet udelukkende til automotive applikationer og der er i designet ikke taget højde for de behov applikationer til luftfart måtte have. Distribution af
: Informationen i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle sikkerhedsdatablad
Ansvarsfraskrivelse
: Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.

Source: http://dlgtele.dk/media/2458/Sikkerhedsdatablad_Shell_blyfri_95_commercial_SEP2010.pdf

Microsoft word - lebenslauf homepage 2006michaela.doc

Dr. med. Michaela Chariat Lebenslauf Berufliche Laufbahn 01.01.94- 31.12.2000 Klinik und Poliklinik für Allgemeine Chirurgie der Universität Münster Facharztausbildung Chirurgie Leitung Transplantationsambulanz an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster Zusatzausbildungen in Naturheilverfahren, Vollausbildung in Traditionelle Chinesische Medizin/ Akupunktur Zusatzausbildung

Pain

Pain and pain relief in infants and children Some questions Background Newborn infants do feel and experience painprocedures commonly cause avoidance responses and other expressions of pain. demonstrated for a long time after the infant was subjected to a painful procedure without the benefit of analgesia. Background CNS nerve fibers for pain are myelinized already a

© 2010-2018 Modern Medicine