Kommunerna.net

Bokföringsnämndens kommunsektion, 6.6.1997
10. Utlåtande om tillämpningen av bokföringslagen vid värderingen av
omsättningstillgångar


Begäran om utlåtande

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt har centrallager, läkemedelslager och kantinlager bland sina omsättningstillgån-gar. I centrallagret hålls vård- och andra konsumtionsförnödenheter. Det sammanlagda lagervärdet uppgår till ca 20 milj. mk och varje år görs inköp till lagret för över 150 milj.mk. De konsumtionsförnödenheter som finns i lager har prissatts enligt medelprismetoden och de medicinska förnödenheterna enligt dagsprismetoden. I lagervärdet ingår inte fraktkost-nader eller kostnader för transportförsäkringar för de varor som finns i lager och inte heller läkemedelsförsörjningens arbetskostnader för läkemedelstillverkningen, vilka utgör ca 0,5 milj.mk på årsnivå och således inte utgör något betydan-de belopp. Dessa kostnader har bokförts som kostnad på respektive lagers kostnadsställe, vilket överensstämmer med försiktighetsprincipen i bokföringen. Det datasystem som sjukvårdsdistriktet använder tillåter inte prissättning enligt FIFO-principen och i det är det inte heller möjligt att styra frakt- m.fl. kostnader till varupositioner i lagret. Konsumtionsförnödenhetslagrets värde bestäms därför enligt medelprismetoden och läkemedelslagrets enligt dagsprismetoden. I anskaffningsutgiften ingår inte frakt- m.fl. kost-nader. Sjukvårdsdistriktet skall snart förnya sina adb-system. Det nya systemet tas i bruk i centrallagret i början av 1998 och i läkemedelsförsörjningen under 1999. I de system som är i bruk för närvarande kan man inte göra en värdering av omsättningstillgångarna enligt bokföringslagen. Motivering
Eftersom värderingen av omsättningstillgångar och behandlingen av omsättningstillgångar i bokföringen är av vidare intresse, och inte enbart begränsar sig till det fall som är föremål för utlåtandet, har kommunsektionen beslutat ge ett allmänt utlåtande om hur omsättningstillgångarna skall behandlas i kommunernas bokföring och bokslut. Enligt 16 § 3 mom. bokföringslagen aktiveras anskaffningsutgiften för de omsättningstillgångar som återstår vid räken-skapsperiodens utgång, men om den sannolika anskaffningsutgiften eller det sannolika överlåtelsepriset för omsättning-stillgångarna vid räkenskapsperiodens utgång är lägre än anskaffningsutgiften skall skillnaden upptas som kostnad. Enligt 13 § 1 mom. bokföringslagen avses med anskaffningsutgift de rörliga utgifterna för anskaffning och tillverkning av en nyttighet. Dylika utgifter är också frakt-, speditions-, försäkrings- o.dyl. utgifter som har uppstått på grund av an-skaffningen av en nyttighet. I gällande bokföringslagstiftning fastställs inte i vilken ordningsföljd överlåtna nyttigheter tas i bruk. Den s.k. FIFO-principen (First In First Out) har främst på grund av skattelagstiftningen vunnit hävd också som god bokföringssed. Enligt FIFO-principen antas att enheter av samma varuslag har överlåtits eller använts i den ordningsföljd som de har anskaf-fats, om inte den bokföringsskyldige påvisar annat. Andra konsekventa metoder, som med beaktande av väsent-lighetsprincipen leder till ett tillräckligt noggrant resultat vid bestämmande av anskaffningsutgiften, anses också överens-stämma med god bokföringssed. I datasystem som uppdaterar anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar per nyttighet har man vanligen använt ett vägt medelpris, där den mängd som finns kvar i lager och dess vägda medelpris samt den nyanskaffade mängden och dess anskaffningsutgift tillsammans, vägda med mängderna, bildar det nya vägda medelpriset. De tekniska och ekonomiska faktorer som sammahänger med byggandet av datasystem motiverar att man använder denna förenklade prissättning. Om man använder det senaste prisets princip, som även kallas dagsprisprincipen eller LIFO-principen (Last In First Out) får man ett riktigt värde på omsättningstillgångarna om man beaktar väsentlighetsprincipen, förutsatt att omsättning-stillgångarnas omsättningshastighet är stor och prisutvecklingen på de köpta nyttigheterna är sjunkande eller prisförän-dringarna är små. Det enklaste alternativet är att använda det senast priset som värderingsmetod för omsättning-stillgångarna. Metoden lämpar sig särskilt väl i sådana fall då mängden omsättningstillgångar är liten och man inte har någon möjlighet att offra resurser på datasystem. Enligt bokföringslagen skall frakt-, speditions, försäkrings- m.fl. anskaffningskostnader aktiveras om de uppgår till betydande belopp jämfört med de omsättningstillgångar som återstår vid bokslutet. Tekniskt sett kan anskaffningskost-naderna läggas till anskaffningsutgiften för nyttigheten med hjälp av en s.k. anskaffningskostnadskoefficient, eftersom det ofta är onödigt invecklat och arbetsdrygt att styra kostnaderna för varje affärshändelse till respektive anskaffning. Anskaffningskostnadskoefficienten innehåller de genomsnittliga kostnader som uppstår för en nyttighet vid ett visst leveranssätt. I allmänhet får man den pålitligaste koefficienten om man fastställer kostnadskoefficienten särskilt för varje leverantör, men också i det fallet måste man minst en gång under räkenskapsperioden försäkra sig om att kostnadskoef-ficienten är riktig. Om dylika anskaffningskostnader för omsättningstillgångarna endast har liten betydelse i kommunens bokslut, kan man med beaktande av väsentlighets- och försiktighetsprincipen låta bli att addera dem till omsättning-stillgångarnas värde. Bokföringsnämnden har 15.3.1993 gett en allmän anvisning om hänförandet av utgifter som uppstår i samband med anskaffningen och tillverkningen av nyttigheter till anskaffningsutgiften. Kommunsektionen anser att det i allmänhet inte är nödvändigt att aktivera fasta utgifter för omsättningstillgångarna i kommunernas bokslut. Om den sannolika anskaffningsutgiften eller det sannolika överlåtelsepriset för omsättningstillgångar vid utgången av räkenskapsperioden är lägre än den/det ursprungliga, skall skillnaden upptas som kostnad. Detta inkuransavdrag skall göras per nyttighet. För att förenkla det praktiska bokslutsarbetet kan man också använda en förenklad metod, där av-draget beräknas enligt nyttighetens ålder eller någon annan grund som sänker priset. I synnerhet då den bokföringsskyldige förenhetligar sina metoder och samtidigt utvecklar god bokföringssed kan man under övergångsskedet använda metoder som teoretiskt sett är sämre. Vid behov kan man rätta det lagervärde som datasystemet producerar innan det tas upp i bokslutet, om man kan anta den använda metoden leder till betydande fel i lagervärdet. Rättelsen kan göras i hela lagervärdet utan att den specificeras per varuposition. Grunderna för en sådan affäshändelse skall dock specificeras och dokumenteras med hjälp av en uträkning eller dylikt på bokföringsverifikatet. Kommunsektionens utlåtande
Kommunen och samkommunen kan för värderingen av omsättningstillgångarna använda FIFO-metoden, vilken utgår från ordningsföljden vid överlåtelse- och användning och/eller metoden med vägt medelpris som grundar sig på samma princip.

Source: http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/ekonomi/bokforing/bokforingsnamndens-kommunsektion/utlatanden-kommunsektionen/1997-kommunsektionens-utlatanden/Documents/j_lau10.pdf

Or brand posting

Oregon Health Authority Average Acquisition Cost (AAC) Rate Listing for Brand Drugs Rates Effective as of August 14, 2012 Brand Name Effective Date ACTONEL 5 MG TAB 08/15/2012 This information may not be used for commercial purposes. Recent updates in bold font. Oregon Health Authority Average Acquisition Cost (AAC) Rate Listing for Brand Drugs Rates Effective as of

© 2010-2018 Modern Medicine