Microsoft word - 5113 pil 105500 haloperidol 0,5 mg tablet 2012dec.docx

BIJSLUITER
HALOPERIDOL 0,5 mg tablet

Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er
staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij psychosen, manie, onrust, schizofrenie,
depressie, alcoholontwenning, misselijkheid, voortdurende hik, tics,
dwangstoornissen, dementie en hevige pijn.
Haloperidol is een antipsychoticum en vermindert het effect van de lichaamseigen
stof dopamine dat in de hersenen voorkomt. Hierdoor nemen psychosen, hevige
onrust, misselijkheid en bepaalde spiertrekkingen af.
Hoe snel dit geneesmiddel werkt hang af van de aandoening waarvoor het gebruikt
wordt.
Wordt uw klacht na enkele weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan
contact op met uw arts.
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra
voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Haloperidol, voor stoffen die hierop lijken (broomperidol, droperidol en pipamperon) of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. - Als u een verlengd QT-interval heeft (een hartritmestoornis).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?
- Als u epilepsie heeft. Dit geneesmiddel kan een aanval uitlokken. - Als u het syndroom van Sjögren heeft. Uw klachten kunnen verergeren. - Als u een vergrote prostaat heeft. - Als u een verminderde werking van de lever heeft. - Als u de ziekte van Parkinson heeft. Uw klachten kunnen verergeren. - Als u ouder dan 65 jaar bent. U kunt extra gevoelig zijn voor dit geneesmiddel.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast HALOPERIDOL 0,5 mg tabletten nog andere geneesmiddelen of
heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.
Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:
- andere geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen. De effecten op - geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson werken minder goed en de klachten van de ziekte kunnen verergeren. - ritonavir (een aidsremmer) versterkt het effect van Haloperidol. Hierdoor is er een grotere kans op het optreden van bijwerkingen. - carbamazepine, fenytoïne en fenobarbital (geneesmiddelen tegen epilepsie), rifampicine en rifabutine (geneesmiddelen tegen tuberculose) en aminogluthetimide (geneesmiddel tegen kanker) verminderen de werking van Haloperidol. - amiodaron, arseentrioxide, chloorpromazine, chloroquine, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, ibutilide, kinidine, methadon, moxifloxacine, pentamidine, pimozide en sotalol. Combinatie met deze geneesmiddelen kan hartritmestoornissen veroorzaken.
Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol kan de bijwerkingen van Haloperidol versterken. Wees daarom voorzichtig
met alcohol in de periode dat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te
gebruiken beïnvloeden. Bestuur daarom geen voertuig en gebruik geen gereedschap
of machines tijdens de eerste week dat u dit geneesmiddel gebruikt. Doe dit ook niet
als u na de eerste week nog bijwerkingen als slaperigheid, duizeligheid of sufheid
ervaart.
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De dosering hangt sterk af van het ziektebeeld en de ernst ervan.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: 0,5 - 10 mg per dag
Wijze van innemen:
Neem HALOPERIDOL 0,5 mg tabletten met vloeistof, bijvoorbeeld water, in.
Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?
Als u teveel HALOPERIDOL 0,5 mg tabletten heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of apotheker
Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?
Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te
doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis
over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel
Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de
arts heeft aangegeven.
Wanneer de behandeling met HALOPERIDOL 0,5 mg tabletten voortijdig wordt
gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren of
ontwenningsverschijnselen ontstaan. Om dit te voorkomen wordt de dosering van dit
geneesmiddel langzaam afgebouwd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:
- rusteloosheid
- sufheid, slaperigheid, duizeligheid
- gewichtstoename - duizeligheid, vooral bij het opstaan. - plotselinge spiertrekkingen, meestal in het hoofd en het gezicht, soms een krampachtige achteroverstrekking van het lichaam. Hierdoor kan het hoofd scheef gaan staan en kunnen spraak- of slikstoornissen optreden. Deze bijwerking kan optreden tijdens de eerste week van de behandeling of kort na een verhoging van de dosering. - moeite met bewegen, zoals stijve spieren, beven, een maskerachtige uitdrukking op het gezicht, murmelen, moeite met lopen en spreken. - afvlakking van het gevoelsleven, verlies van initiatief en activiteit, gevoel opgesloten te zitten en een gevoel van leegte. - moeilijker kunnen plassen - verstopping (obstipatie) - droge ogen en wazig zien. - maligne neuroleptica syndroom met onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Dit kan in het begin van de behandeling optreden of bij een dosisverhoging - problemen met vrijen - trombose; dit kunt u herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts - na maanden gebruik kunnen bewegingsstoornissen zoals grimassen, kauw- en smakbewegingen, tics en bewegingen van de tong optreden - allergische reactie zoals jeuk en galbulten
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de verpakking.
Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze
niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die
u niet meer gebruikt.
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?
- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Haloperidol.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn microkristallijne cellulose, lactose,
magnesiumstearaat, natriumcarboxymethylzetmeel en siliciumdioxide. Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
HALOPERIDOL 0,5 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten en 9 millimeter in
doorsnee; ze hebben aan één kant een inscriptie.
De tabletten zijn verpakt per 50 stuks in doordrukstrips in een omdoos of per 500
stuks in een tablettencontainer met een schroefdop.
Fabrikant:
GMP Apotheek De Magistrale Bereider
A. van Leeuwenhoekstraat 16
3261 LT Oud-Beijerland
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw
apotheek.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Source: http://www.apotheekkennisbank.nl/sites/default/files/content/leaflets/uploads/5113_PIL_105500_Haloperidol_05_mg_tablet_2012dec.pdf

Mycochele

Medical data is for informational purposes only. You should always consult your family physician, or one of our referral physicians prior to treatment. tients from angina, claudication, and dizziness. However with longterm and extensive use the benefits of chelates are lost with thenonspecific removal and reduction of the essential trace metals. Chelation therapy can be a double edge sword li

pharmaetudes.fr2

Schweizerische KopfwehgesellschaftSociété Suisse pour l’étude des céphaléesSocietà Svizzera per lo studio delle cefaleeSocietad svizra per il studi del mal il tgauCet e brochure constitue une révision et une actualisa-tion des recommandations thérapeutiques de la Société Suisse pour l’étude des céphalées, recommandations qui ont fait leur preuve depuis de nombreuses années dans

© 2010-2018 Modern Medicine